Budgetmotion 20/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 20/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Tony Asumaa m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Digitala agendan, samordnad IT-förvaltning samt e-förvaltning

 

 

I Digital Agenda för landskapet Åland skriver landskapsregeringen föl-jande: ”Den digitala agendan kompletteras med en årlig gemensam handlingsplan. Handlingsplanen beskriver ett antal prioriterade insatser avseende IT- och verksamhetsutveckling som planeras och skall genomföras under det kommande verksamhetsåret. För att underlätta samverkan inom den åländska offentliga förvaltningen är det viktigt att de berörda organisationernas samtliga planerade insatser lyfts in i den gemensamma handlingsplanen. För varje planerad insats görs en förstudie, enligt en enhetlig mall, som inkluderar en nyttokalkyl där investeringen vägs mot de besparingar man förväntas göra genom effektivisering eller annat. I handlingsplanen ska även invånar- och verksamhetsnytta analyseras för att det ska vara möjligt att prioritera mellan olika utvecklingsinsatser.”

     Genom att ingen gemensam handlingsplan för det offentliga Åland för år 2014 eller framåt finns utformad, ej heller någon förstudie som inkluderar en nyttokalkyl där investeringar vägs mot de förväntade inbesparingarna i samhället, så anser vi inte det är realistiskt att utgifterna på moment 44.95.72 Utgifter för digital agenda, samordnad IT-utveckling och e-förvaltning, kommer att uppgå till det budgeterade 700.000 euro plus reservationsanslaget från tidigare år på ca 600.000 euro, dvs 1,3 miljoner euro under budgetåret 2014.

 

Med hänvisning till det ovan framförda föreslår vi

 

att andra raden i första stycket under moment 44.95.72 Utgifter för digital agenda, samordnad IT-utveckling och e-förvaltning (R) ändras att lyda: ”Föreslås därtill att landskapsregeringen reserverar penningautomatmedel om 200.000 euro för finansieringen.

 

samt att moment 44.20.69 Penningautomatmedel för samhällsutveckling och sysselsättning (R) gottskrivs med ett belopp om 500.000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

Tony Asumaa

 

 

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren

 

 

 

 

Mats Perämaa

Viveka Eriksson