Budgetmotion 2/2021-2022

Utvecklings- och hållbarhetsagendan kompletteras med regionplanering och förändrad kommunstruktur för en ny organisering av Åland 2030

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    2/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2021-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Utvecklings- och hållbarhetsagendan kompletteras med regionplanering och förändrad kommunstruktur för en ny organisering av Åland 2030

 

Utvecklings och hållbarhetsagendan för Åland som tillkom 2014 är ett viktigt rättesnöre för en hållbar utveckling i landskapet Åland. Agendan har många förtjänster och arbetet med dess förverkligande har utvecklats väl och engagerar många aktörer i det åländska samhället, både från privat, offentlig och tredje sektor. En fråga som är uppenbart ohållbar är nuvarande kommunstruktur och den övertunga byråkrati som genom åren skapats med 16 primärkommuner och ett antal kommunalförbund. En enklare och effektivare samhällsmodell är därför en förutsättning för att de övriga 7 hållbarhetsmålen ska kunna uppnås. Man behöver därför skapa en färdplan som stegvis tar sig an denna förändring med målet om att en organisation är på plats 2030. Denna process ska beakta demokrati, ekonomi, social rättvisa och ge möjligheter att bedriva ett mer målinriktat miljö- och klimatarbete på alla plan. Kommunstrukturens reformering bör tas utifrån en helhetssyn och med en tidtabell som gör att alla parter är inkluderade och trygga i förändringen. Om reformarbetet görs inom ramen för utvecklings- och hållbarhetsagendan kan alla lita till att målen om demokratiskt inflytande, sociala och ekonomiska aspekter också beaktas i processens alla skeden. Frågan om en regional planläggning av Åland som helhet är också en viktig aspekt för att uppnå en hållbar samhällsutveckling på Åland. Vi kan inte nå målen om hållbarhet utan en organisering som också gör oss starka nog att ta oss an frågorna och uppnå förändring.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: De sju strategiska utvecklingsmålen för Åland

Sida: 8

Följande text läggs till: Frågan om en effektivare organisationsmodell samt en övergripande regionplanering inkluderas som ett nytt hållbarhetsmål från och med 2022. En tydlig färdplan till 2030 tas fram för att stegvis uppnå målsättningarna för en mer robust organisationsmodell och kommunstruktur som bättre möjliggör att de övriga 7 hållbarhetsmålen kan uppnås.

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2021

 

 

 

Camilla Gunell

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Nina Fellman