Budgetmotion 23/2016-2017

Tillhör ärendet: Strykning av bemyndigande
Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 23/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson

2016-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Strykning av bemyndigande

 

Förslaget till Ålandsbudget för 2017 framställs av landskapsregeringen

som en underbalanserad budget med ett underskott om 12.113.000 euro.

Underskottet är dock i första hand ett resultat av en reservering om

18.000.000 euro. Det faktiska överskottet uppgår därför till 5.887.000

euro.

Undertecknade motionärer överlåter till finans- och näringsutskottet att

granska huruvida den föreslagna reserveringen om 18.000.000 euro har

stöd i lag eller annars överensstämmer med gällande budgetprinciper. Vi

ifrågasätter dock det rimliga i att avsätta medel för reserveringar i

ett läge där resultatet uppvisar ett stort minus, dvs. att över 12

miljoner euro av reserveringen teoretiskt sett föreslås finansierad med

budgetlån.

Oaktat nämnda reservering och ett faktiskt plusresultat om 5.887.000

euro, begär landskapsregeringen lagtingets fullmakt att uppta erforderliga lån

för budgetens förverkligande. Av avsnittet Finansieringslån (sid 160)

framgår dock att det inte är aktuellt med upplåning under 2017.

Bemyndigandet om upptagande av lån kan således strykas.

 

 

FÖRSLAG   

Klämmen i den allmänna motiveringen

Sida: 38

Följande text i klämmen stryks: "samt bemyndigar landskapsregeringen att uppta för budgetens förverkligande erforderliga lån".

 

 

Mariehamn den 9 november 2016

 

 

 

Harry Jansson

 

 

 

Runar Karlsson

 

 

 

 

Mikael Lindholm

 

 

 

 

 

Britt Lundberg

 

 

 

Roger Nordlund

 

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

 

Veronica Thörnroos