Budgetmotion 28/2021-2022

Strategiskt jämställdhetsarbete

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   28/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund

2021-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Strategiskt jämställdhetsarbete

 

Ett strategiskt arbete för att öka jämställdheten i landskapet bidrar samtidigt till att uppfylla mål ett och två i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland, samt det femte globala målet om jämställdhet.

 

Jämställdhetsarbetet behöver ske kontinuerligt för att göra Åland bättre för kommande generationer, och vi behöver sätta politiskt fokus på hur en mer rättvis resursfördelning skapar social hållbarhet.

Budgeten är ett viktigt verktyg för en jämställd politik, därför behöver vi såväl jämställdhetsintegrering i verksamheter och beslut, såväl som jämställdhetsbudgetering. Därtill behöver verksamhetsplaner såväl som budget utformas så att den bidrar till jämställdhet.

Den årligen utkommande statistikboken ”På tal om jämställdhet” behöver resultera i konkreta åtgärder för att uppnå jämställdhet, nedan följer förslag på sådana.

 

 

 

FÖRSLAG 1

 

Kapitel 220 Främjande av jämställdhet (s 35)

Ändring av motiveringen: Första styckets sista mening får fortsättningen; ”Dessa dokument behöver omedelbart fyllas med konkreta åtgärder för att vi ska komma framåt i arbetet.

Landskapsregeringen förbinder sig även till den Europeiska deklarationen om jämställdhet, en förbindelse om att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män i lokalförvaltningen.”

 

FÖRSLAG 2

    

Moment: 220 Främjande av jämställdhet (s 35)

Ändring av anslag: -

Ändring av motiveringen: Under första stycket fogas följande stycke: ”För att öka intresset för demokrati och politik planeras en ”opolitisk politikerskola” tillsammans med aktörer som Ålands lagting, Ålands kommunförbund, Mariehamns stad, samt de politiska partierna i god tid innan valet 2023”.

 

 

FÖRSLAG 3

 

Kapitel 220 Främjande av jämställdhet (s 35)

Ändring av motiveringen: Andra styckets första mening kvarstår, men andra meningen stryks, istället kommer meningen; Till de partier som inte har jämställda listor (40-60) görs ett avdrag istället för bidrag från partistödet. I övrigt förbereds en lagändring av vallagen enligt arbetsgruppens förslag (Arbetsgruppen för översyn av val-lagstiftning 2015) så att antalet kandidater som ställs upp för ett politiskt parti är 1,5 gånger det antal som ska väljas, vilket har varit en avgörande åtgärd för att uppnå jämställdhet i andra parlament och beslutande organ.

 

FÖRSLAG 4

 

Kapitel 220 Främjande av jämställdhet (s 35)

Ändring av motiveringen: Ett nytt stycke läggs till: ”För att skydda gravida kvinnor i arbetslivet implementeras EU-direktivet 1992/85/EG i den åländska jämställdhetslagen.”

 

FÖRSLAG 5

 

Kapitel 220 Främjande av jämställdhet (s 35)

Ändring av motiveringen: Sista stycket får fortsättningen; ”Utbildningsinsatser i att upptäcka och identifiera offer för människohandel kan vara en sådan satsning. Detta ökar förutsättningarna för att kunna identifiera de mest förekommande kännetecknen för människohandelsoffer, vilka ofta är kvinnor och barn, men det moderna slaveriet kan drabba alla.

 

 

FÖRSLAG 6

                     

Kapitel: 250 Personalarbete och arbetsmiljö (s 39)

Ändring av motiveringen: Tredje stycket får följande fortsättning; För att gynna jämställdhetsarbetet inrättas en funktion som jämställdhetsombud på avdelningarna/enheterna/myndigheterna med modell från arbetsmiljöombud eller fackliga ombud. För att främja en jämställd arbetsgivarpolitik tas riktlinjer fram för att skydda gravida samt föräldralediga anställda från diskriminering enligt modell från ÅHS. Vi inför heltid som norm, och behovet av en arbetarskyddsombud utreds.

 

 

FÖRSLAG 7

                      Kapitel: 280 Lagberedningen (s 46)

Ändring av motiveringen: Ett nytt fjärde stycke införs efter det tredje stycket: ”Idag innehåller lagförslag en jämställdhetskonsekvensanalys. Denna ersätts med en könskonsekvensanalys och på sikt införs konsekvenser för likabehandling i lagförslag.”

 

FÖRSLAG 8

 

Kapitel: 300 Allmän förvaltning (s 49)

Ändring av motiveringen: Det andra tankestrecket under rubriken Mål år 2022 får följande lydelse:

-        arbetet med revideringen av tjänstemannalagen fortsätter med fokus på att antalet visstidsanställningar minimeras och att rätten och möjligheten att överklaga beslut om utnämningar införs.

 

 

FÖRSLAG 9

 

Moment: 41000 Övriga sociala uppgifter, verksamhet (s 61)

Ändring av motiveringen: Under rubriken utgifter, fortsätter första stycket med texten ”Kursen i ansvarsfull alkoholservering fokuserar även på att hantera sexuella trakasserier, eftersom branschen utgör en riskmiljö. Vårt mål är en arbetsmiljö helt fri från sexuella trakasserier”.

 

FÖRSLAG 10

 

Moment: 42000 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, verksamhet (s 65)

Ändring av anslag: -

Ändring av motiveringen: Införs ett nytt sista stycke enligt följande: Även resultaten från den förra ”Hälsa i skolan-undersökningen” krävde insatser, och Ekvalita anlitades för djupare analys av resultatet, samt åtgärdsförslag Med detta som grund planeras fortsatta åtgärder.

 

FÖRSLAG 11

 

Moment: 42000 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, verksamhet (s 64)

Ändring av anslag: -

Ändring av motiveringen: Under rubriken utgifter fortsätter första stycket med: ”Ett strategiskt arbete för att minska antalet aborter initieras. Att erbjuda gratis preventivmedel till unga kvinnor kan vara en åtgärd, att erbjuda sterilisering i den offentliga vården kan vara en annan. Idag är priserna för sterilisering könsbundna, trots att jämställdhetslagen förbjuder olika prissättning för kvinnor och män, vilket behöver åtgärdas snarast”

 

FÖRSLAG 12

 

Kapitel: 610 Näringslivets främjande s 93

Ändring av motiveringen: Ett nytt stycke fogas till motiveringen; ”Andelen kvinnor som är företagare är onödigt lågt vilket behöver analyseras och åtgärdas med lämpliga insatser i samarbete med aktuella näringslivsorganisationer.”

 

FÖRSLAG 13

 

Kapitel: 826 Ålands Ombudsmannamyndighet s 137

Ändring av motiveringen: Ett nytt stycke som blir det fjärde stycket för in enligt följande: ”Tillsynen av det strategiska jämställdhetsarbetet i kommunerna, kommunalförbunden och landskapet och landskapets underlydande myndigheter intensifieras, och fokus läggs på jämställdhetslagens krav på lönekartläggningar samt jämställda löner.

 

FÖRSLAG 14

 

Kapitel: 850 Högskolan på Åland s 149

Ändring av motiveringen: Tredje stycket får en till mening: ”Trots övergången till ett fastländskt kollektivavtal prioriteras den jämställda lönesättning som vi uppnått på Åland.”

 

 

    

 

 

Mariehamn den 12 november 2021

 

 

 

Pernilla Söderlund