Budgetmotion 29/2021-2022

Åland och den gröna given

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  29/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

m.fl

2021-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Åland och den gröna given

 

I skrivande stund hålls FN:s klimatmöte COP 26 i Glasgow. Det har kallats det viktigaste toppmötet i mänsklighetens historia. Kommer världens ledare att ta ansvar och uppfylla sina löften i Parisavtalet från 2015? Samtidigt realiseras nu klimatpolitiken i Europa i snabb takt. EU:s målsättning är att bli världens första klimatneutrala region. Det innebär skärpta klimatmål. Växthusgasutsläppen ska minskas med 50% till 2030 och inga nettoutsläpp av växthusgaser till 2050. Den ekonomiska tillväxten frikopplas från resursförbrukningen. För att nå klimatneutralitet samt åtagandena i Parisavtalet har medlemsländerna enats om en juridiskt bindande klimatlag. Dessutom kommer ytterligare implementering av direktiv i nationell lagstiftning samt förordningar som träder i kraft omedelbart men även olika former av stödprogram, dvs lagstiftning kompletterat med olika former av finansiering. Klimatförändringar och biodiversitet hänger ihop så även när det gäller biologisk mångfald kommer det bindande lagstiftning. Biodiversiteten är en grundförutsättning för liv på jorden. Skadade ekosystem ska återställas, ökad ekologisk odling, pollinatörer skyddas, kraftig minskning av användningen av bekämpningsmedel samt gödsel. Dessutom ska 30 % av landområdena och 30% av vattenområden skyddas.      

 

Samtidigt förhandlar europaparlamentet och rådet om Fit for 55-paketet som innebär en översyn av utsläppshandelssystemet, inklusive sjöfarten, en översyn av direktiven om förnybar energi, energieffektivitet, energiskatter, normer för koldioxidutsläpp för personbilar och lätta lastbilar. Initiativ tas även för ett grönt europeiskt sjöfartsområde och hållbart flygbränsle. Systemet med utsläppshandel utvecklas och inkluderar höjda utsläppsminskningsmål inom byggnation, vägtransporter, inrikes sjöfart, jordbruk, avfall och mindre industrier. Även en koldioxidjusteringsmekanism och klimattullar planeras där syftet är att utsläppen minskar som helhet globalt och de europeiska utsläppen inte exporteras. Minst en tredjedel av återhämtningspengarna och EU:s långtidsbudget ska finansiera den gröna given.  

EU:s nya taxonomi är ett redovisningsramverk och verktyg som syftar till att driva investerare och företag mot en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi. Företag som redan är skyldiga att hållbarhetsrapportera enligt EU-direktivet för hållbarhetsredovisning är från och med 2021 även bundna att rapportera enligt EU-taxonomin. Det blir obligatoriskt för finansiella produkter och tjänster att redovisa för marknaden hur dessa presterar enligt taxonomin. Det kommer att ha konsekvenser på alla bolag som ingår eller önskar ingå i till exempel fonder eller investmentbolag. Det handlar om definitionen av hållbarhet, vilket ska göra det enklare för fondförvaltare och sparare att investera i hållbara bolag och verksamheter. 

Åland kommer att var en del av omställningen. Insatser och arbetet kommer att krävas från alla delar av samhället. Åland behöver både vara med och påverka på EU-nivå men också göra förberedelser för implementeringar av nytt regelverk samt ta detta i beaktande när det gäller långsiktiga investeringar. Liberalerna anser att det behövs en proaktiv, sammanhållen, mätbar och strukturerad politik när det gäller ekonomi, klimat och biodiversitet. 

 

 

 

FÖRSLAG 1 

Rubrik i den allmänna motiveringen: Jobb, utbildning, företagande och andra meningsfulla sysselsättningar

Sida: 10
Ändring av motiveringen: Följande text läggs till: 

Landskapsregeringen kommer under verksamhetsåret att göra en genomlysning av de olika finansierings- och stödmöjligheterna så att stödsystemen grundar sig i EU:s gröna giv och taxonomi.   

 

FÖRSLAG 2

 

Rubrik i den allmänna motiveringen: Grön kraft på export

Sida: 12

Ändring av motiveringen: Sista stycket styrks i sin helhet och följande text läggs till: Landskapsregeringen konkretiserar klimatarbetet med att uppdatera målsättningar, forma strategier, utarbeta en plan hur Åland når målsättningarna i Parisavtalet och med EU:s klimatlagstiftning som grund. Planen förs till lagtinget som ett meddelande.

 

FÖRSLAG 3

Rubrik i den allmänna motiveringen: Stabil offentlig ekonomi och modernisering i landskapsförvaltningen

Sida: 16

Ändring av motiveringen: Följande text läggs till som nytt sista stycke under mellanrubriken ”Andra för Åland viktiga frågor”: 

Under arbetet med självstyrelselagrevisionen är även de så kallade gemensamma resurserna, hur man t.ex. fördelar fiskekvoter, men även andra skyldigheter och rättigheter en av knäckfrågorna. Landskapsregeringen tillsammans med lagtinget bör snarast fatta inriktningsbeslut beträffande hur landskapet ska förhålla sig till den gröna given och de krav som ställs på fördelningen av bland annat koldioxidutsläpp, skydd av land- och vattenområden samt att minska användningen av bekämpningsmedel. 

  

 

FÖRSLAG 4

Moment: 26003 Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland (s. 42)
Ändring av motiveringen: Efter stycket som slutar med ”...initiativet Regeneration 2030, HELCOM och EU.” läggs följande nya stycke:
”Under året inleds informations- och fortbildningstillfällen för olika aktörer i samhället beträffande EU:s gröna giv, Fit för 55, EU:s taxonomi.”  

 

FÖRSLAG 5

Moment: 300 Finansavdelningens förvaltningsområde, 300 Allmän förvaltning (s. 49)
Ändring av motiveringen: Ett nytt sista stycke med följande text fogas till motiveringen:
Ytterligare analyseras vad EU:s gröna giv, Fit for 55, EU:s taxonomi har för effekter på landskapets verksamheter och investeringar. Fastighetsverket ges i uppdrag att uppgöra ett koldioxidbokslut, upphandla klimatneutral, grön el samt även klimatkompensera.   

 

FÖRSLAG 6

Kapitel: 350 Penningautomatmedel  (s. 54)

Ändring av motiveringen: Stycket: ”Landskapsregeringen utreder hur reserverade penningautomatmedel..” stryks samt ersätts med följande stycken: 
Återstoden av tidigare reserverade penningautomatmedel öronmärks för forskning, utveckling och pilotprojekt. Projekten ska vara i linje med riktlinjerna i utvecklings- och hållbarhetsagendan samt EU:s gröna giv och Fit for 55.

Ett forskningsråd, en oberoende instans för fördelning av främst forsknings och utvecklingsmedel, utses av landskapsregeringen efter att ett regelverk för rådet fastställts av lagtinget.  

 

FÖRSLAG 7

Moment: 38000 Pensioner och pensionsrelaterade utgifter (F) (s. 56) 
Ändring av motiveringen: Under rubriken Inkomster läggs en ny mening in i det första stycket efter texten ”Landskapsregeringen förutsätter att pensionsfondens styrelse vid val av olika placeringsalternativ beaktar hållbarhetsprinciperna.” enligt följande:

Ytterligare bör styrelsen analysera EU:s gröna giv, Fit for 55 samt EU:s taxonomi och dess inverkan på pensionsfondens förvaltning. Taxonomin är ett redovisningsramverk och verktyg som syftar till att driva investerare och företag mot en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi.  

 

FÖRSLAG 8

Kapitel: 610 Näringslivets främjande (s. 93)

Ändring av motiveringen: Ett nytt stycke med följande lydelse läggs till enligt följande:Under året analyseras vad EU:s gröna giv och Fit for 55 får effekter på näringslivet och primärnäringarna när det gäller bland annat energieffektivitet, biodiversiteten, minskad användning av gödsel, bekämpningsmedel, skydd av pollinatörer och ökad ekologisk odling.   

 

FÖRSLAG 9

Moment: 70010 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde, 700 Allmän förvaltning (s. 115)

Ändring av motiveringen: Ett nytt stycke läggs till enligt följande: EU:s gröna giv och Fit for 55 kommer att ha omfattande implikationer på skärgårdstrafiken och dess drift och investeringar. En genomgripande analys görs som en del av det skärgårdsmeddelande som avses sändas till lagtinget under våren. Skärgårdstrafiken står för cirka 8 % av landskapets växthusgasutsläpp. 

 

 

 

 

FÖRSLAG 10

Moment: 70010 Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde, 700 Allmän förvaltning (s. 115)

Ändring av motiveringen: Ett nytt stycke läggs till enligt följande:EU gör en översyn av normerna kring koldioxidutsläpp för personbilar och lätta lastbilar. Dessutom utvecklas systemet med utsläppshandel som inkluderar höjda utsläppsminskningsmål inom vägtransporter. Ett helhetsgrepp tas om de olika transport- och infrastrukturstöden för att utröna vilka stöd som ger mest klimatnytta.

 

FÖRSLAG 11

Moment:70010 Infrastukturavdelningens förvaltningsområde, 700 Allmän förvaltning (s. 115)

Ändring av motiveringen: En ny mening läggs till efter texten ”Reinvesteringar i broar och hamnar är en förutsättning för att i framtiden kunna tillgodose det åländska samhällets transportbehov.” : EU initierar ett grönt europeiskt sjöfartsområde. Landskapsregeringen utreder tillsammans med respektive ägare av våra internationella hamnar en uppgradering av laddströmsinfrastrukturen och möjligheten till extern finansiering.

 

FÖRSLAG 12 

Kapitel: 831 Upphandlingsinspektionen (s. 140)

Ändring av motiveringen: Målsättningar år 2022, punkt 2 kompletteras enligt följande: 

arrangera minst en årlig utbildningsdag i upphandling för upphandlande enheter på Åland. 

Under detta år prioriteras fortbildning i EU:s gröna giv samt fit for 55.  

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2021

 

 

 

Katrin Sjögren

 

John Holmberg

 

Simon Påvals

 

Pernilla Söderlund

 

Rainer Juslin

 

Ingrid Zetterman