Budgetmotion 29/2022-2023

Inrätta lågtröskelmottagning för unga som mår psykiskt dåligt

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   29/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Inrätta lågtröskelmottagning för unga som mår psykiskt dåligt

 

Rapporterna avlöser varandra om att våra barn och unga mår psykiskt dåligt. Ordet ”ångest” är ett begrepp som idag används frekvent även bland barn i tidig ålder för att ge uttryck för en mångbottnad känsla av till exempel stress, prestationssvårigheter, otillräcklighet, uppgivenhet, komplex, utanförskap och så vidare.

 

Även många av oss vuxna mår dåligt, vilket i sin tur avspeglar sig på barnen. Föräldrarollen är inte heller längre densamma som när vi som är mitt uppe i arbetslivet var barn. Det forskas mycket på vad denna ”ångest” bottnar i och där studie efter studie entydigt visar åtminstone en sak:

Vårt uppkopplade samhälle, via mobiltelefon, gör oss stressade. Den analoga verkligheten har fått ge vika för den virtuella, där det personliga, fysiska mötet bytts till kontakt via en skärm.

 

Enligt den senaste ungdomsbarometern känner åländska unga fortfarande mer stress och prestationsångest än finlandssvenska i samma ålder. Det här en trend som håller i sig från den förra mätningen och som vi givetvis måste ta på yttersta allvar. Med tanke på den omfattande forskning som gjorts inom området behövs inte ytterligare utredningar, kunskapen finns redan. Nu behövs omgående handling för att möta det stora behovet av stöd och hjälp.

 

Det är bra att regeringen äntligen lyckats rekrytera två personer som ska jobba med de här frågorna. Dock finns det en uppenbar risk för att uppdraget i allt för stor utsträckning kommer att handla om att utreda orsaker i stället för att aktivt skapa nödvändiga åtgärder.

 

Vid den paneldiskussion med en lång rad experter som Ålands Framtid arrangerade den 7 november framkom tydligt att barn och unga behöver få stöd och hjälp i ett så tidigt skede som möjligt för förebygga allvarlig psykisk ohälsa. Därför föreslår vi att regeringen i brådskande ordning inrättar en lågtröskelmottagning för barn och unga, till vilken det ska vara enkelt att söka sig då man känner behov av stöd och vägledning.

 

Det arbete som regeringen nu startar ska således fokusera på samordning av hjälpinsatser mellan olika organisationer och myndigheter i syfte att fånga in alla våra barn och unga som mår psykiskt dålig i ett så tidigt skede som möjligt.

 

Lågtröskelmottagningen bör även ha särskild kompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ofta är en grundorsak till psykisk ohälsa bland barn och unga.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 400 Allmän förvaltning

Sida: 61

Ändring av kapitelmotiveringen: Följande text läggs till under rubriken Mål 2023:

- regeringen avser att i brådskande ordning inrätta en lågtröskelmottagning för barn och unga, till vilken det ska vara enkelt att söka sig då man känner behov av stöd och vägledning. Lågtröskelmottagningen ska ha särskild kompetens inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ofta är en grundorsak till psykisk ohälsa bland barn och unga.

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Anders Eriksson