Budgetmotion 30/2021-2022

Äldreomsorgsreform

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  30/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund m.fl

2021-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Äldreomsorgsreform

 

Även våra äldre medborgare ska må bra, men nuvarande struktur på äldreomsorgen skapar en ojämn tillgång till vård och omsorg, och vi använder inte våra resurser effektivt. Vi behöver ge rätt vård, i rätt tid, på rätt plats och på rätt nivå. Finans- och näringsutskottets betänkande till Ålands budget 2021 var enigt; Det finns ett behov av en gemensam tanke för hur den framtida äldreomsorgen på Åland ska se ut. Oron för att kommunerna inte längre kommer att mäkta med sitt uppdrag och inte förmå erbjuda kvalitativ vård- och omsorg är utbredd.  

 

Ansvaret för kommunal service har successivt lyfts bort från kommunerna.

Äldrevårdens institutionsplatser dras nu successivt in. Att bedriva sjukvård i kommunal omsorg är utmanande och behöver anpassas till våra speciella förhållanden utan att bryta mot gällande lagar. Samarbete är den enda vägen framåt, och om vi på riktigt menar att våra äldre ska få den vården de behöver och förtjänar, behöver vi en äldrevårdsreform.

 

För att få fungerande strukturer för vården av de äldre, anser Liberalerna att äldreomsorgen på Åland anordnas bäst i en enda organisation för att få en bättre styrning men även samordningsvinster, genom att tydliggöra ansvarsfrågan men sluta arbeta i stuprör.

 

Många anhöriga har ett tungt ansvar och de är en resurs som samhället behöver bli bättre på att uppskatta ta tillvara, deras perspektiv behöver vara med när man utvecklar vård- och omsorgstjänsterna. Närståendevårdarna behöver få tillgång till avlastning såväl som utbildning och information om tillgängliga hjälpmedel. Olika anhörigutbildningar kan ordnas i samarbete med tredje sektorn, som även kan hjälpa till med insatser mot ensamhetsproblematiken samt initiera anhöriggrupper.

 

De förslag som presenteras i denna motion bidrar till ett socialt hållbart samhälle och bidrar till att uppfylla bärkraftsagendans mål

1: Välmående människor vars inneboende resurser växer

2: Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället 5: Attraktionskraft för boende, besökare och företag

 

 

 

FÖRSLAG 1

    

Kapitel: 400 Allmän förvaltning, Social- och miljöavdelningen s 60

Motivering: Sista meningen i tredje stycket stryks och ersätts med: ”Landskapsregeringen inleder omgående, i enlighet med finans- och näringsutskottets betänkande 3/2020-2021, ett strategiskt och långsiktigt reformarbete inom äldreomsorgen. En proaktiv tillsyn över hur äldrelagen implementerats inleds.”

 

FÖRSLAG 2

 

Kapitel: 400 Allmän förvaltning, Social- och miljöavdelningen s 60

Motivering: Ett nytt stycke fogas till;

Den utvärdering som äldrelagen kräver (§8), behöver samordnas av landskapsregeringen, genom att anvisningar och bestämmelser för detta ges på svenska. Landskapsregeringen kommer att hänvisa till nationella rekommendationer för utvärderingar av kvalitet, även ur klient- samt anhörigperspektiv så att utvärderingen har förutsättningar att ske på så lika sätt som möjligt i alla kommuner. Kvalitetsrekommendationerna uppdateras och förtydligas avseende personaldimensioneringen inom äldreomsorgen.

 

 

FÖRSLAG 3

Moment: 41000 Övriga sociala uppgifter, verksamhet s 62

Ändring av anslag: -

Momentmotivering:  Fjärde stycket får tillägget; I det äldrepolitiska programmet ska det tydligt framkomma hur vi senarelägger behovet av vård och omsorg genom att stöda funktionsförmågan hos de äldre och hur vi utökar den förebyggande servicen så att flera kan och vill bo hemma längre. Detta genomförs genom en helhetssyn på vård och omsorg och hur fokus kan läggas på att stöda friskfaktorer och att eliminera riskfaktorer. Omsorgsbehovet behöver vara i fokus, men tvärprofessionella arbetssätt liksom processer och metoder behöver utvecklas för att överlappa organisatoriska mellanrum. Faktorer som har negativ effekt på funktionsförmågan, livskvalitet samt levnadsförhållanden kräver preventiva insatser, och det hälsofrämjande arbetet är ytterst viktigt i de äldre åldersgrupperna. Genom att främja hälsa och funktionsförmåga, samt förebygga sjukdomar och olyckor kan behovet och beroendet av vård och omsorg senareläggas, det ger en vinst för alla. Det behövs även en övergripande plan för den geriatriska sjukvården, samt även förnyade och uppdaterade kvalitetsrekommendationer och i förlängningen behövs lagstiftning om kvalitetsindikatorer. Personalstrukturen behöver optimeras för att ha förutsättningar att göra ett bra jobb, och verksamheter behöver kvalitetssäkras. Vårdkedjor för äldre med psykiska funktionsnedsättningar behöver stärkas, likaså vården för multisjuka äldre. Som underlag och förslag på åtgärder används projektrapport ”Äldres psykiska ohälsa 2019”.  

 

Klientombudsmannens verksamhetsområde utökas även till äldreombudsman.

 

 

FÖRSLAG 4

Moment: 41000 Övriga sociala uppgifter, verksamhet

Ändring av anslag:-

Momentmotivering: s 62 får ett nytt femte stycke; Fokus sätts på personer med demenssjukdom och annan kognitiv svikt och deras anhöriga. Det är svårt att upprätthålla tillräcklig kompetens om demensproblematik inom små organisationer. Inom landskapet behövs därför samordning och ett (1) åländskt resurs- och kompetenscentrum för demensvården med möjlighet för  resurser så som demenskoordinator och demensrådgivare. Kommunerna meddelas därför att man har beredskap att stöda ett (1) demenscentrum, vilket görs med PAF-medel. Vidare ska demensriktlinjerna uppdateras och kommuniceras tydligare.

 

 

 FÖRSLAG 5

Moment: 41000 Övriga sociala uppgifter, verksamhet

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: s 62 Nytt stycke förs in under rubriken Övriga sociala uppgifter som lyder som följer; Införandet av servicesedlar avlastar offentlig sektor och sätter i gång företagandet inom området. De kan användas av såväl klienter samt anhöriga, för t.ex. avlastningstjänster. Socialbyrån initierar diskussioner med kommunerna hur servicesedlar kan användas och hörsammar eventuella hinder inom lagstiftningen. I samarbete med näringsavdelningen görs en översyn hur man förenklar företagande inom social sektor. Arbetet bör resultera i att en arbetsmarknadsorganisation, exempelvis Ålands näringsliv, får fördjupad kunskap och kan bistå företagare inom den sociala sektorn.

 

FÖRSLAG 6

Moment: 42000 Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, verksamhet

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: s 65: Andra meningen i tredje stycket stryks och ersätts med; ”Satsning, utveckling och samordning av digitaliseringen inom vårdområdet, speciellt utvecklandet av välfärdsteknik utförs som ett gemensamt utvecklingsprojekt till vilket ÅHS och kommunerna inbjuds. Målet är att andelen välfärdstekniska lösningar, inom såväl vård som omsorg, ökar i syfte att stärka integrerade och digitala vårdkedjor och stärka tillgängligheten genom vårdmöjligheter på distans. EU-medel söks för ändamålet.

 

 

FÖRSLAG 7

Kapitel: 500 Allmän förvaltning, utbildnings- och kulturavdelningen

Ändring av anslag: -

Motivering: uppe på s 77, ett mål läggs till; Möjligheten att stänga av studerande som är olämpliga för yrket enligt modell från Finland, i den s.k. SORA lagstiftningen. Det centrala är att förbättra säkerheten i utbildningen och därefter i arbetslivet samt öka möjligheterna för utbildningsanordnare och högskolorna att ingripa mot studerande som anses olämpliga för området.

 

FÖRSLAG 8

Kapitel: 500 Allmän förvaltning, utbildnings- och kulturavdelningen

Motivering: uppe på s 77, två mål läggs till;

För att höja närvårdarnas status införs examensmöjligheter för omsorgsassistenter.

-        Ett lagstiftningsarbete utförs för att Högskolan ska ha möjlighet att inleda mastersutbildningar och undervisa på engelska.

-        Landskapsregeringen verkar för att masterutbildning till avancerad klinisk sjukskötare ska kunna inledas så snart som möjligt.

 

FÖRSLAG 9

 

Kapitel: 500 Allmän förvaltning, utbildnings- och kulturavdelningen

Motivering: s 77 ett mål läggs till;

-        Idag är det svårt att rekrytera närvårdare, därför genomförs en undersökning under året med syfte att kartlägga hur länge närvårdare stannar i yrket, och varför man byter yrkesbana. Undersökingen genomförs förslagsvis av högskolepraktikant.

 

FÖRSLAG 10

 

Kapitel: 840 Ålands hälso- och sjukvård

Motivering: På s 142, under rubriken Strategiska utmaningar fogas tre nya stycken:

Gränsdragningsproblematik mellan vård och omsorg för äldre behöver överbyggas. Antalet förflyttningar behöver reduceras och processer för framtagande av klient- och patientplaner tillsammans med kommunala organ behöver utvecklas. Vidare bör, med anledning av bland annat den demografiska utvecklingen, det förebyggande arbetet stärkas. Öppenvårdsstjänster och hälsokontroller är insatser som finns tillgängliga men för få känner till. Vidare bör de offentliga berörda organen tillsammans verka för att patienter får rätt vård vid rätt tillfälle hos rätt aktör. Samordning av institutionsvård i en så kallad ”bäddavdelning” kan vara en lösning som skulle gynna alla parter.

 

Att skapa möjligheter till frivillig arbetsrotation är en åtgärd som skulle ge personalen variation i arbetet, öka kompetensen samt ge möjlighet att utveckla sig själv och sin kunskap, samtidigt som det ger nya erfarenheter och karriärmöjligheter. För organisationen ger detta möjlighet till en effektivare användning av personalresursen och kan minska vikariekostnaderna samt ha positiva effekter på produktivitet samt kvalitet samtidigt som gemenskapen stärks, men detta behöver ske i samförstånd för att lyckas. I allt förändringsarbete är det viktigt att ha med sig personalen, för att samtidigt kunna effektivisera, modernisera och utveckla vården och verksamheten.

 

För att underlätta rekryteringen i skärgården, görs en konsekvensanalys över om man skulle kunna ombilda hälsovårdartjänsterna i skärgården till tjänster med kompetenskravet sjukskötare alt hälsovårdare.

 

FÖRSLAG 11

Kapitel: 840 Ålands hälso- och sjukvård

Motivering: Under rubriken Utvidgning av verksamhet s 143 fogas följande: Den äldrerådgivning, eller seniorrådgivning som äldrelagen (§11, §13) kräver, införs på ÅHS i samarbete med kommunerna.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2021

 

 

 

Pernilla Söderlund

 

Katrin Sjögren

John Holmberg

Rainer Juslin

Simon Påvals

Ingrid Zetterman