Budgetmotion 31/2021-2022

Ungdomar och utbildning

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  31/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Påvals mfl

2021-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ungdomar och utbildning

 

Finland, Norden och Europa rustar likväl gemensamt som konkurrensmässigt i post corona och förbereder sina samhällen för att i framtiden bygga trygga och välutbildade ungdomar till att bli vuxna, ansvarstagande och medvetna medborgare och skattebetalare. Åland får under inga omständigheter halka efter i denna kapprustning om humankapitalet.

 

Utbildning är avgörande för individens möjligheter att skapa det liv hen önskar och är dessutom avgörande för samhällets konkurrenskraft. I förskolan läggs grunden för var och ens personliga utveckling och syn på sig själv i en skolmiljö. Därför är det redan i förskolan som tidiga insatser ska påbörjas i samarbete med KST för att ge alla barn samma möjlighet att få utveckla sina egna förmågor i den efterföljande grundskolan och kunna fungera i en strukturerad social miljö. Exempel på en sådan insats kan vara tidig upptäckt av social problematik och svårigheter kopplat till neuropsykologiska funktionshinder.

 

Flertalet studier visar att barn, ungdomar och personer med psykisk ohälsa har drabbats hårt av de restriktioner som samhället har vidtagit under coronapandemin. Senaste Hälsa i skolan-undersökningen och lokala experter vittnar om att den psykiska ohälsan stiger i allmänhet och att många barn och unga har varit i utsatt ställning under den tid som pandemin pågått. I jämförelsen mellan 2019 och 2021 har antalet i årskurserna 8-9 som anger att de känt måttlig eller svår ångest ökat från 16% till 23%. För gymnasieeleverna har antalet under samma tid fördubblats från runt 12% upp mot 24%. Dessa siffror är alarmerande och behöver mötas med konkreta åtgärder med fokus på tidiga insatser innan problemen växer sig för stora. För att tackla detta behöver vi ett utvecklat helåländskt samarbete mellan aktörer i alla sektorer och en ungdomsmottagning med en dörr in dit alla ungdomar i och utanför skolorna är välkomna, oavsett ålder, kön eller hemkommun. Liberalernas ståndpunkt är att samhällets utveckling mot mer förebyggande insatser är en korrekt prioritering och att omställningen bör fortgå. Insatser som exempelvis en ungdomsmottagning och ett familjecenter har på andra orter visat sig också vara ekonomiskt inbesparande på sikt.

 

Vidare är grundskolans kunskapsbas den viktigaste faktorn för att utjämna förutsättningarna mellan barn från olika socioekonomiska bakgrunder, ända upp till högstadiet där sedan nya utmaningar inträder i och med pubertetens kroppsliga och sociala förändringar. Därför måste vi jobba på barns personliga trygghet ända från förskolan för att de viktiga insatser som idag görs i högstadieåldern ska fungera effektivt. Bland de insatser som är mest komplicerade och kräver ett mångfasetterat och särskilt tätt samarbete mellan skola och socialvård, är arbetet med att förebygga och motverka problematiken med hemmasittare. Även högstadiets studiehandledare har en mycket viktig roll när det gäller att hitta en utbildning som matchar elevens intressen och förutsättningar för att i långa loppet undvika avhopp och hemmasittande i gymnasialstadiet. Deras roll som kommunikatörer mellan grundskolan och gymnasiet behöver lyftas fram och ytterligare förstärkas för att ge bästa möjliga förutsättningar för smidiga övergångar och fullföljda utbildningar.

 

Socioekonomiska skillnader riskerar även att fortplantas i gymnasialstadiet på grund av att kostnadsvariationer mellan olika skolor riskerar att styra individers val till vidareutbildning eller yrkesbransch. Det åländska gymnasialstadiet är även det enda i Finland som inte är kostnadsfritt, vilket i sin tur äventyrar konkurrenskraften gentemot de övriga skolorna i landet. Dessa faktorer riskerar att eftersätta utbildningsnivån bland åländska ungdomar jämfört med riket inom en snar framtid. Därför är det av högsta vikt att Landskapsregeringen lagstiftar och budgeterar för ett avgiftsfritt gymnasium på Åland som i huvudsak finansieras med studiestödsmedel.

 

Riktade insatser krävs för att främja sysselsättning och förebygga utslagning speciellt bland unga. Konsekvenser av sysslo- och arbetslöshet är svåra genom uteblivna inkomster och erfarenheter, ett uppskjutet inträde i vuxenlivet och en utestängning från den sociala gemenskapen som studie- eller arbetslivet ger. I både Finland och Sverige finns en ungdomsgaranti enligt EU:s rekommendation. Självstyrelsesystemet innehåller både rätt och plikt att handla.

 

Att Åland har en högskola är centralt för konkurrenskraft, utbildningsnivå och kompetensförsörjning. Det är viktigt att utbildningsutbudet matchar behoven på likväl dagens som framtidens arbetsmarknad. Likväl som den fria forskningen behöver främjas och försvaras.

 

De förslag som presenteras i denna motion syftar till att bidra med att uppfylla bärkraftsagendans mål nummer

1: Välmående människor vars inneboende resurser växer

2: Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället
5: Attraktionskraft för boende, besökare och företag

 

Motivering till förslag 2, minskat anslag inom moment 44510 Penningautomatmedel för social verksamhet: Momentet minskas från 3.800.000 till 3.600.000 där ett treårigt projekt för att utreda ungdomars hälsa och välmående stryks till förmån för att omgående inleda konkreta och samhällsförankrade insatser för att främja ungdomars hälsa och välmående.

 

 

 

FÖRSLAG 1

 

Rubrik: Nystart, välmående och långsiktighet

Sida: 7

Följande text läggs till efter tredje stycket:

Landskapsregeringen avser att under 2022 uppdatera landskapslagen (1972:13) om lagberedning så att krav på att utreda konsekvenser för barn inkluderas i 2 § 2 mom., ta fram vad som ska ingå samt anordna en fortbildning för beslutsfattare om vad barnkonsekvensanalys är och hur det ska användas i lagstiftning såväl som inbesparingsförslag.

 

FÖRSLAG 2

 

Moment: 44510 Penningautomatmedel för social verksamhet

 Sida: 69

Ändring av anslag: Anslaget minskas med 200.000 euro

Momentmotivering:

Motiveringens andra stycke under rubriken ”Utgifter” stryks och ersätts av följande lydelse: ”En ungdomsmottagning bildas genom att öppna studerandehälsan för alla mellan 13 och 20 år. Den planerade lågtröskelmottagningen placeras helt eller delvis inom ungdomsmottagningen och förstärks med samtalsstöd genom upphandlade tjänster så att ungas psykiska ohälsa inte medikaliseras och journalförs. Den nya ungdomsmottagningen ska även leverera tjänster på distans för att öka tillgängligheten. Satsningen beräknas ha en initialkostnad om 70.000 euro exklusive kostnader för lågtröskelmottagningen ”ungas mentala hälsa” som hanteras i den aviserade tilläggsbudgeten. Arbetet med implementeringen av ett familjecenter inom KST stödjs med 30 000 € samt att landskapsregeringen initierar ett sektoröverskridande projekt mot problematisk skolfrånvaro.”

 

FÖRSLAG 3

 

Moment: 400 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde, allmän förvaltning

Sida: 60

Ändring av anslag: -

Momentmotiveringen: Följande text läggs till efter tredje stycket näst sista meningen: Därför avser landskapsregeringen att genomlysa lagstiftningen för att konstatera huruvida sociala utfallskontrakt är tillämpligt för kommunala organ på Åland i syfte att utföra punktinsatser för specifika målgrupper med kontinuerliga utvärderingar med ansvarig myndighet utan att låsa samhällsmedel över en längre tidsperiod. Om så är fallet utförs kunskapshöjande insatser inom ram, i annat fall vidtas möjliggörande lagstiftningsåtgärder. Detta i ett led i att stärka sociala sektorn genom att nyttja kompetens på den privata marknaden.

 

FÖRSLAG 4

 

Moment: 400 Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde, allmän förvaltning

Sida: 60

Ändring av anslag: -

Momentmotiveringen: Följande text läggs till efter tredje stycket: Ungdomsgarantin är ett åtagande från EU-länderna som innebär att alla under 30 år ska få ett seriöst erbjudande om jobb, vidareutbildning, lärlingsplats, praktik inom fyra månader efter att de har blivit arbetslösa eller gått klart en utbildning. I rådets rekommendation från oktober 2020 lovade EU-länderna att införa den förstärkta ungdomsgarantin. I både Finland och Sverige finns en ungdomsgaranti enligt EU:s rekommendation. Rekommendationen bygger på ett kommissionsförslag som ingår i paketet för stöd till ungdomssysselsättning. Självstyrelsesystemet innehåller både rätt och plikt att handla. Landskapsregeringen avser därför att under 2022 presentera en plan för att uppfylla den förstärkta ungdomsgarantin med stödfinansiering via ESF och NextGenerationEU

 

FÖRSLAG 5

 

Kapitel: 500 Allmän förvaltning

Sida:77

Motiveringen: Följande punkt läggs till under Mål 2022:

-        Landskapsregeringen avser att under året presentera lagstiftning för ett kostnadsfritt gymnasium som finansieras i huvudsak genom en sänkning av anslaget ”studiepenning, ej högskola”

 

FÖRSLAG 6

 

Kapitel: 535 Utbildningsverksamhet

Sida: 86

Ändring av motiveringen: Följande punkt läggs till under Mål 2022:

-        I nya grundskolelagen finns krav på trestegsstöd och krav på stöd för psykosocial hälsa. Landskapsregeringen kommer inför höstterminen 2022 att hålla i ett proaktivt tillsynsprojekt i syfte att stöda kommunerna att uppfylla lagen i samtliga undervisningsstadier.

 

FÖRSLAG 7

 

Kapitel: 535 Utbildningsverksamhet

Sida: 86

Ändring av motivering: Följande text under Mål 2022:

-        ”främja barn, elevers och studerandes trivsel och välmående”

       ändras till:

-        ”främja barn, elevers och studerandes trivsel och välmående genom att tillsätta en styrgrupp mellan grundskola, kommunernas socialtjänst och ungdomshuset Boost för att ta fram en gemensam handlingsplan som stöd för skolorna att förebygga och hantera problematisk skolfrånvaro.”

 

FÖRSLAG 8

 

Kapitel: 535 Utbildningsverksamhet

Sida: 86

Ändring av motivering: Följande text under Mål 2022:

”stöda karriärvägledning i skola och utbildning”

ändras till:

”stöda karriärvägledning i skola och utbildning genom att bland annat förstärka kommunikationen mellan grundskolenivå och gymnasienivå för att ge bästa möjliga förutsättningar för smidiga övergångar och fullföljda utbildningar. Avdelningen analyserar hur de juridiska hinder, såsom integritet- och tystnadspliktsbestämmelser, kan överbyggas i enlighet med barnkonventionens princip om barnets bästa.”

 

FÖRSLAG 9

 

Kapitel: 535 Utbildningsverksamhet

Sida: 86

                      Ändring av motivering: Följande text läggs till under Mål 2022:

”Landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola revideras så att Ålandsprovet för skol- och barnomsorgsledare inte längre utförs.”

 

FÖRSLAG 10

 

Kapitel: 535 Utbildningsverksamhet

Sida: 86

                      Ändring av motivering: Följande text läggs till under Mål 2022:

”Den stigande andelen av hemskolade elever ställer krav och utmaningar på grundskolesystemet. En av grundskolorna inom landskapet ges därför i uppdrag att agera centralaktör för hemskolade elever på hela Åland, vilket finansieras med en omfördelning av landskapsandelar.”

 

FÖRSLAG 11

       

Kapitel: 851 Ålands Folkhögskola

Sida:152

Ändring av motivering: Följande text läggs till under Långsiktiga målsättningar:

Att utreda möjligheterna att integrera Ålands Folkhögskolas administration och NYA linjen i Ålands Gymnasium.

 

FÖRSLAG 12

 

Kapitel: 855 Ålands gymnasium

Sida:156

Ändring av motivering: Följande text läggs till under Mål 2022, gemensamma:

Inleda arbetet med att genom gymnasieförordningen möjliggöra för Ålands gymnasium att bilda ett gemensamt bolag med lämplig branschorganisation för att utarbeta flexibla lösningar för korta kurser, certifikatkurser och fortbildning.

 

FÖRSLAG 13

 

Kapitel: 850 Högskolan på Åland

Sida:150

Ändring av motivering: Följande text läggs till efter andra stycket:

För att trygga kompetensförsörjningen och motverka mismatch på arbetsmarknaden, avser landskapsregeringen att ge styrelsen för Högskolan på Åland i uppdrag att framarbeta en prioritetsordning för utbildningsutbudet med omgående tillämpning. Särskilt fokus bör i prioriteringen läggas vid att stärka det IT-kluster som finns på Åland.

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2021

 

 

 

 

 

 

Simon Påvals                                                                 Katrin Sjögren

 

 

 

 

 

John Holmberg                                                              Rainer Juslin

 

 

 

 

 

Pernilla Söderlund                                                         Ingrid Zetterman