Budgetmotion 32/2020-2021

En strategi för cirkulär ekonomi

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  32 /2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

En strategi för cirkulär ekonomi

 

Åland behöver en tydlig strategi för cirkulär ekonomi som innehåller riktning, ambitioner och mätbara mål.

 

Den nya ekonomin handlar om att använda material mer effektivt och öka både livslängd och värde. Samtidigt minskar både uttaget av ny råvara och deponering av avfall. Den gröna återhämtningen som samhället nu behöver ska skynda på omställningen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi. Ungefär femtio procent av klimatutsläppen samt över nittio procent av världens vattenbrist och förlust av biologisk mångfald beror på ineffektiv resurshantering. En cirkulär ekonomi innebär nya jobb och företag. En cirkulär ekonomi ska fokusera på hållbar produktion och produktdesign samt på hållbara sätt att konsumera. Den cirkulära ekonomin kan fungera som drivkraft för näringslivet genom åtgärder som främjar innovation och cirkulära affärsmodeller.

 

Landskapsregeringen skriver i sin budget om stödinsatser för att stärka den cirkulära ekonomin. Landskapsregeringen bör lagstifta om dess stöd då klar lagstiftning ger tydliga besked vad som gäller vilket skapar förtroende och tillit, vilket i sin tur gör att såväl enskilda som företag vågar investera.  

 

Landskapsregeringens roll är att skapa förutsättningar. En strategi för cirkulär ekonomi är en förutsättning för att uppnå utvecklingsmål 7 i utvecklings- och hållbarhetsagendan.

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Cirkulär ekonomi

Sida: 25

Följande text läggs till: ”En strategi för cirkulär ekonomi är en väsentlig del i att nå hållbarhetsmålen men också ett sätt att underlätta för företag att bedriva sin verksamhet på ett resurseffektivt sätt. Omställningen till en cirkulär ekonomi måste genomföras gemensamt av näringsliv, politiker, offentlig sektor, privat personer och civilsamhället. Under året inleds arbetet med att ta fram en strategi för cirkulär ekonomi. Till strategin kopplas sedan handlingsplaner, lagstiftning för stödinsatser och konkreta åtgärder.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

Katrin Sjögren

 

John Holmberg

 

Rainer Juslin

 

Simon Påvals

 

Pernilla Söderlund

 

Ingrid Zetterman