Budgetmotion 33/2014-2015

Tillhör ärendet: Samordning av social service
Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 33/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Samordning av social service, ändring av allmän motivering

 

 

Vi som undertecknat denna budgetmotion anser att en samordning av produktionen av social service behövs. Målet med samordningen bör vara en höjd produktionseffektivitet som ger mottagaren en bättre service samtidigt som kostnadsinbesparingar kan göras.

 

     Landskapsregeringen har begått ett misstag då alternativet med att landskapet själv tar ett större ansvar för produktion av viss social service har uteslutits. Landskapsregeringen avser istället att med tvingande lagstiftning påföra kommunalförbundet Ålands omsorgsförbund ytterligare ansvarsområden.

 

     Alternativet med landskapsregeringen som huvudman borde helt naturligt ha funnits med i beredningen av olika alternativ. Speciellt då landskapet, via ÅHS, redan producerar service som i mångt och mycket påminner om de nu diskuterade serviceformerna.

 

     Kommunalförbund anses allmänt vara en driftsform som inte är den mest effektiva vare sig ur rent ekonomiskt perspektiv men inte heller ur ett klient- och anhörigperspektiv.

 

     Landskapsregeringen har också brustit i sitt arbete gällande landskapsandelarna. En utvärdering av landskapet borde ha gjorts redan år 2012 enligt den gällande lagstiftningen. Denna utvärdering skulle självklart ha legat till grund för ett ställningstagande om fördelning av betalningsansvar i samband med denna reform.

 

     Vi anser även att det är viktigt att säkerställa att serviceproduktionen decentraliseras i så hög grad som möjligt då huvudmannaskap och organisationsformer fastslås.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att i den allmänna motiveringen under rubriken UTVECKLING OCH OMSTRUKTURERING AV DEN KOMMUNALA SERVICEPRODUKTIONEN, s. 14, införs ett nytt andra stycke som ersätter det andra och det tredje stycket och som ges följande lydelse: "Landskapsregeringen kompletterar beslutsunderlaget med alternativet att landskapet själv axlar huvudmannaskapet för avsedd social serviceproduktion. Landskapsregeringen utvärderar landskapsandelssystemet, vilket ligger till grund för en i landskapslag instiftad fördelning av betalningsansvar för de förändringar av serviceproduktionen som reformen innebär. Landskapsregeringen säkerställer att serviceproduktion bibehålls möjligast decentraliserad".

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Mats Perämaa

 

 

Viveka Eriksson

 

 

 

 

Tony Asumaa

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren