Budgetmotion 34/2022-2023

Överför ansvaret för Kommunernas socialtjänst (KST) till landskapet

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  34/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Överför ansvaret för Kommunernas socialtjänst (KST) till landskapet

 

Övergången att samla all social service samt specialomsorg under ett tak inom ramen för Kommunernas socialtjänst (KST) har inte varit problemfri. Förutom tekniska och administrativa utmaningar att sammanföra klientuppgifter från 16 kommuner har det även framförts kritik om brister i hanteringen av klienter, försämrad service samt minskade och i visas fall uteblivna förmåner. Det har även riktats kritik mot väl tilltagna löner, särskilt på chefsnivå.

 

Huvudsyftet med KST är att ge alla kommuninvånare som är behov av socialtjänster och specialomsorg samma rättigheter och förmåner. Ett annat syfte är att utjämna kostnadsfördelningen mellan kommunerna, där ekonomiskt starkare kommuner ska stödja mindre, ekonomiskt svagare kommuner. Det här har inneburit att kostnaderna för KST stigit rejält för vissa kommuner och minskat för andra.

 

KST har vid årsskiftet funnits i två år. Redan efter det första verksamhetsåret höjdes kritiska röster mot både kostnadsnivån och kostnadsfördelningen, i första från de kommuner som fått ökade kostnader till följd av reformen. Det resulterade i allmänna krav på kraftiga nedskärningar i budgeten för KST inför 2022 och så även inför 2023, samtidigt som förbundet måste leva upp till den lagstadgade servicenivån.

 

Kommunernas omedelbara missnöje med kostnadsnivån och kostnadsfördelningen av KST visar än en gång att kommunförbund kan fungera i teorin, men sämre i praktiken. Det är få, om något kommunförbund på Åland som idag fungerar smärtfritt. Och grundorsaken är så gott som alltid ekonomin, vem som är vinnare respektive förlorare i förhållande till nytta.

 

Ytterligare en dimension i den här problematiken är att lagtinget genom ny lagstiftning påför kommunerna nya åtaganden utan att det kompenseras fullt ut genom höjda kommunandelar. Det sätter ytterligare press på kommunernas ekonomi, vilket givetvis även avspeglar sig i det kommunala samarbetet inom olika förbund.

 

Att erbjuda medborgarna service utifrån en samarbetsmodell som ständigt skaver är knappast optimalt ur samhällssynpunkt. Återkommande krav på inbesparingar slår direkt mot servicenivån och därmed klienternas rättssäkerhet och välmående. Det finns heller inget som rationellt talar för att kommunerna måste ha hand om den service som KST erbjuder idag.

 

Genom att inrätta KST som en servicemyndighet direkt under landskapet skulle mycket onödig energi som i dag läggs på att jämka kommunernas viljor försvinna. I stället kunde kommunerna koncentrera sig på övrig basservice. Om KST finansieras av landskapet fördelas kostnaderna på alla ålänningar, oberoende kommunhemvist. Dessutom sänks kompensationsbehovet via landskapsandelar till kommunerna, vilket minskar byråkratin.

 

Ett KST underställt och finansierat av landskapet skapar även direkta samordningsmöjligheter med hälso- och sjukvården inom ÅHS, vilket ger utrymme för en bredare, mer holistisk syn på socialvård och specialomsorg. I den meningen kan man tala om en partiell åländsk välfärdsreform.

 

Den kritik som tidigare framförts mot att låta KST ingå under landskapet har bland annat varit att man tar bort för mycket kommunernas ansvar. Det en sanning med modifikation. Genom att ta bort den del av kommunernas serviceansvar som skaver mest kan kommunerna koncentrera sig på de mycket viktiga uppgifter de har kvar, i första hand barnomsorg, skola och äldreomsorg.

 

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 400 Allmän förvaltning

Sida: 61

Ändring av kapitelmotivering: Följande text läggs till under rubriken Mål år 2023:

- regeringen avser att under början av året tillsätta en parlamentarisk arbetsgrupp med uppdraget att överföra ansvaret för och finansieringen av Kommunernas socialtjänst (KST) till landskapet samt att utreda samordningsfördelar mellan KST med Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS).

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Anders Eriksson