Budgetmotion 37/2014-2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 37/2014-2015

Lagtingsledamot

Datum

 

Torsten Sundblom mfl.

2014-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Reformering av skärgårdstrafikavgifterna, ändring av detaljmotivering

 

 

Inför budgetåret 2014 höjdes avgifterna för lastbilar och fordonskombinationerna avsevärt 25 % lågsäsong och 90 % högsäsong. Höjningen föranledde protester från skärgårdskommunerna där det påpekades att höjningen drabbar skärgårdskommunerna orättvist. Skärgårdens näringsliv drabbas oskäligt av höjda kostnader som i förlängningen även leder till lägre skatteinkomster för skärgårdskommunerna. Avfalls hanteringen som är en kommunal angelägenhet fördyras med högre avgiftstaxor som följd. Landskapet grusar landskapsvägarna utan att betala färjavgift medan kommunerna betalar färjavgift för kommunalvägarnas underhåll. Denna skillnad är inte rättvis. Protest skrivelsen från de samlade skärgårdskommunerna i frågan har inte besvarats trotts förvaltningslagens tre månaders tidsfrist har överskridits.

     Skärgårdstrafikens avgiftstaxa bör revideras från grunden. Det kan göras genom att sänka avgiften för tunga lastbilstrafiken och för att kompensera bortfallet införa personavgift för sommartrafiken samt överväga prisskillnaden mellan de olika färgerna på årskorten. För lastbilstrafiken bör vintertaxan gälla hela året.

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi

 

att i detaljmotiveringen på sid 69 under rubriken inkomster införs följande tillägg: landskapsregeringen reviderar skärgårdstrafikens avgiftstaxa inför att sommartaxan börjar gälla år 2015.

 

 

Mariehamn den 13 november 2014

 

 

Torsten Sundblom

 

 

Gunnar Jansson

 

 

 

 

Katrin Sjögren

Mats Perämaa

 

 

 

 

Viveka Eriksson

Tony Asumaa