Budgetmotion 39/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 39/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson m.fl.

2013-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Marknadsför möjlighet till praktikplats på Åland

 

Många av de åländska företagen söker ständigt kompetens som inte kan tillgodoses av det åländska utbildningsväsendet, varför omkringliggande högskolor och universitet är viktiga komponenter i företagens kunskapsförsörjning.

I ÅSUB:s rapport ”Utbildningsbehov och arbetsmarknad 2025 (2013:4)” understryks detta förhållande i slutsatserna: ”Flyttningsrörelsen har sedan länge haft – och kommer under den studerade perioden att fortsatt ha – stor betydelse för Åland. Utfallet av samtliga våra scenarier visar sålunda att den åländska arbetsmarknaden – särskilt vad gäller högre utbildad arbetskraft – är starkt beroende av en fortsatt nettoinflyttning”

Trots detta faktum och de relativt korta avstånden är det generellt sett få högskolestuderande, undantaget ålänningarna, som har god kännedom om vad det åländska näringslivet har att erbjuda bortom våra kryssningsrederier.

Många högskoleutbildningar kräver eller möjliggör någon form av praktik som en del av examen. Att samla information om de åländska företagens möjligheter att erbjuda praktikplatser och arbetsplatser för att sedan gemensamt marknadsföra detta direkt mot närliggande högskolor och universitet kunde vara ett sätt för det åländska näringslivet att knyta till sig värdefull, nyutbildad kompetens redan i ett tidigt skede.

Utlandspraktik är dessutom i dagens globala värld vanligen meriterande. Möjligheten för svenskar att göra utlandspraktik med svenska som arbetsspråk kan tänkas vara attraktivt i sammanhanget.

Ökad konkurrens om de åländska praktik- och arbetsplatserna bidrar på sikt till en ökad kompetensnivå och höjer potentialen för utveckling och tillväxt.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att motiveringen till kapitel 47.03. ”Näringslivets främjande” tillfogas ett nytt stycke med följande lydelse: ”Landskapsregeringen undersöker under året olika möjligheter att i samarbete med de åländska näringslivsorganisationerna marknadsföra möjligheten till åländska praktik- och arbetsplatser direkt mot närliggande högskolor och universitet.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2013

 

 

 

Axel Jonsson

Anders Eriksson

 

 

 

 

Brage Eklund