Budgetmotion 42/2022-2023

En offensiv miljö- och klimatpolitik

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  42/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

En offensiv miljö- och klimatpolitik

 

I IPCC:s rapport 2022 betonas att världen, Europa och Norden har ett litet och snabbt krympande fönster att trygga en framtid där människor långsiktigt kan överleva, eftersom de allt vanligare extrema väder- och klimathändelserna har gett oåterkalleliga konsekvenser, där naturliga och mänskliga system utsätts för betydligt större påfrestningar än vad de kan anpassa sig till.

Det behövs en proaktiv, sammanhållen, mätbar och strukturerad politik när det gäller ekonomi, klimat och biodiversitet. Det är fortfarande oklart på vilket sätt Åland ska tackla de utmaningar och omställningar EU:s gröna giv, Fit for 55 och EU:s taxonomi innebär. Den gröna given innebär att Åland ska vara klimatneutralt senast 2050 samt att växthusgaserna ska ned med 55 % till 2030. Samtidigt aviserar landskapsregeringen att man varken hinner med en egen klimatlag eller att utsläppsmålet till 2030 kommer att nås. Landskapsregeringen söker undantag för utsläpp, river upp beslut om miljövänlig skärgårdsflotta och beslutar att påbud om ladd-infrastruktur enbart ska gälla staden. Omställningen måste vara kostnadseffektiv, socialt balanserad och rättvis. Klimatåtgärderna måste integreras i alla politikområden. Den europeiska gröna given är färdplanen. EU:s klimatlag är en del av kärnan i den gröna given. Den är bindande och klimatåtagandena kommer att bli rättsliga skyldigheter.

Biodiversitet är en grundförutsättning för liv på jorden trots det fortsätter förlusten av biologisk mångfald och ödeläggelsen av ekosystem i en alarmerande hastighet. Friska ekosystem ger oss livsmedel, en tryggad livsmedelsförsörjning, rent vatten, koldioxidsänkor och skydd mot naturkatastrofer som orsakas av klimatförändringen. Framför allt bör skadade våtmarker, vattendrag, skogs- och jordbruksekosystem restaureras men också insekter, särskilt pollinerande insekter, behöver skyddas. Av ren självbevarelsedrift måste livsmedelsförsörjningen tryggas och livsmedelssystemens resiliens, hållbarhet, stärkas. Det behövs både ett helhetsgrepp och ledarskap omgående.

Senfärdighet kommer att bli mycket dyrt.

 

 

 

FÖRSLAG 1

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Fokusområde 3 – Grön kraft på export

Sida: 9

Följande text läggs till som nytt sista stycke: Även Åland ska som helhet minska växthusgaserna med 55 % till 2030 och vara klimatneutralt senast 2050. Det innebär omfattande energieffektivering och omställning av transporter, byggnation, sjöfart, jordbruk, industrier och avfallshantering. Landskapsregeringen kommer att utforma ett meddelande som tillställs lagtinget under våren där det framgår hur Åland når målsättningarna i Parisavtalet med EU:s

 

FÖRSLAG 2

    

Kapitel: 300 Finansavdelningens förvaltningsområde, Allmän förvaltning

Sida: 51

Ändring av kapitelmotiveringar: Följande text läggs till under punkt 7 under rubriken År 2023 är avsikten att:

Prioriterade områden för landskapets fastigheter är energieffektivisering, byggnation i trä samt revidering av internhyran med målsättningen att det lönar sig att minska elförbrukningen.”

 

 

FÖRSLAG 3

    

Kapitel. 300 Finansavdelningens förvaltningsområde, Allmän förvaltning

Sida: 51

Ändring av kapitelmotiveringar: Följande text läggs till under en ny punkt under rubriken År 2023 är avsikten att:

”Reseavdraget analyseras för att utveckla lagstiftningen och hitta bättre incitament för hållbara resvanor som likväl beaktar det regionala perspektivet som omställningstakten och folkhälsan. ”

 

 

 

FÖRSLAG 4

    

Kapitel: 350 Penningautomatmedel

Sida: 55

Följande text läggs till som en fortsättning på andra stycket: Det finns en parlamentarisk enighet att reserverade medel ska säkerställa tredje sektorns verksamhet och dessutom användas för forsknings-, utvecklings- och pilotprojekt inom ramen för utvecklings- och hållbarhetsagendan.

 

 

FÖRSLAG 5

    

Moment: 38000 Pensioner och pensionsrelaterade utgifter

Sida:57

Ändring av momentmotiveringen: Under rubriken ”Inkomster” läggs en ny mening in i det första stycket efter texten ”Landskapsregeringen förutsätter att pensionsfondens styrelse vid val av olika placeringsalternativ beaktar hållbarhetsprinciperna.” enligt följande:

”Ytterligare bör styrelsen analysera EU:s gröna giv, Fit for 55 samt EU:s taxonomi och dess inverkan på pensionsfondens förvaltning. Taxonomin är ett redovisningsramverk och verktyg som syftar till att driva investerare och företag mot en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi.”

 

 

 

 

FÖRSLAG 6

    

Kapitel: 440 Naturvård

Sida: 58

Ändring av motiveringen: Texten under rubriken Mål år 2023 får ett nytt tillägg:

- För att minska förlusten av omistliga naturvärden samt säkerställa att ekosystemen förblir robusta och fortsätter leverera ekosystemtjänster som är nödvändiga för välfärd och ekonomisk tillväxt inleds arbetet med att ta fram en strategi med mät bara mål för biologisk mångfald och ekosystem.

 

 

FÖRSLAG 7

    

Moment: 44000 Naturvård, verksamhet

Sida: 72

Följande text läggs till: Det nästsista stycket får en fortsättning enligt följande:

Vandringslederna ska i så stor utsträckning som möjligt anpassas till personer med rörelsehinder. Nya vandringsleder bör även kunna nyttjas av terrängcyklister. ”

 

 

FÖRSLAG 8

    

Kapitel: 460 Cirkulär ekonomi

Sida:76

Följande text läggs till: Under rubriken Mål år 2023 fogas en ny punkt enligt följande:

- En strategi för cirkulär ekonomi är en väsentlig del i att nå hållbarhetsmålen men även ett sätt att underlätta för företag att bedriva sin verksamhet på ett resurseffektivt sätt. Under året inleds arbetet med att ta fram en färdplan för cirkulär ekonomi med konkreta och mätbara mål.  

 

FÖRSLAG 9

    

Moment: 615 Främjande av livsmedelsproduktion

Sida:102

Följande text läggs till: Ett nytt tredje stycke fogas enligt följande: ”Marginalen för jordbruket är små men för att säkra lönsamhet och konkurrenskraft måste målsättningen vara ett fossilfritt jordbruk. Jordbruket står för 15 % av våra växthusgasutsläpp. Under året inleds arbetet med att ta fram en färdplan för ett fossilfritt åländskt jordbruk.”

 

 

FÖRSLAG 10

    

Kapitel: 615 Främjande av livsmedelsproduktion

Sida: 102

Följande text läggs till kapitelmotiveringen: ”Pollinerande insekter utgör en av de

viktigaste ekosystemtjänsterna för den globala livsmedelsproduktionen. Vår bistam är frisk och under långa tider varroa-fri. Glyfosat utgör en betydande risk för bistammen. Landskapsregeringen förbereder lagstiftning kring ett förbud mot användning av glyfosat.” 

 

 

FÖRSLAG 11

    

Moment: 74700 Övrig trafik, verksamhet

Sida: 123

Ändring av momentmotivering: Följande text läggs till under rubriken Utgifter efter det första stycket:

…En väsentlig del i kommande upphandling är behovet att minska växthusgasutsläppen i kollektivtrafiken.”

 

FÖRSLAG 12

    

Moment: 76010 Utgifter för drift och underhåll av vägar

Sida:127

Ändring av momentmotivering; Följande text läggs till under rubriken Utgifter som ett tillägg till det tredje stycket:

”Med målsättningen att få flera artrika vägar inleds ett projekt med att uppgöra skötselplaner för vägrenar med syftet att öka den biologiska mångfalden, öka attraktionskraften samt utgöra underlag för grönyteskötseln.”

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Katrin Sjögren

 

John Holmberg

 

Rainer Juslin

 

Simon Påvals

 

Pernilla Söderlund

 

Ingrid Zetterman