Budgetmotion 45/2022-2023

Hälso- och sjukvård

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   45/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Pernilla Söderlund

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Hälso- och sjukvård

 

 

Att bedriva hälso- och sjukvård på en ö är utmanande och vi behöver använda resurser på rätt sätt. Vi behöver prioritera och ställa om till en proaktiv och förebyggande vård för att minska på kostnaderna för den dyrare specialsjukvården. Ett målinriktat folkhälsoarbete och effektiva hälsoinvesteringar lägger grunden för ålänningars hälsoutveckling, och det uppdraget och ansvaret behöver tydliggöras. Kostnaderna för specialsjukvård kan sjunka eller dämpas om vi förebygger hälsoproblem, men incitament och strukturer för detta saknas. Kommunernas långsiktiga arbete för välfärd, hälsa och förebyggande åtgärder behöver koordinering såväl som uppföljning för att minska vårdkonsumtionen, men saknar kanske både kompetens och resurser för hälsofrämjande insatser. Hälso- och sjukvården behöver effektiva vårdkedjor men det finns en gränsdragningsproblematik som behöver tydliga processer såväl som samarbetsstrukturer. Att ge vård på rätt nivå, men även i rätt tid och på rätt plats sparar både tid och pengar, och vi behöver tillgodose ålänningarnas behov av sjukvårdsupplysning som ger ålänningarna möjlighet att ta större ansvar för sin egen hälsa samt råd och information om egenvård dygnet runt. För att vården ska bli hållbar är det därför angeläget att de som kan tar hand om sin hälsa på egen hand och vid behov får stöd från vården i form av rådgivning, patientutbildningar och digitala hälsotjänster.

 

 

FÖRSLAG 1

 

Kapitel: 220 Främjande av jämställdhet

S 37

Motivering: Ytterligare text införs på s 37 enligt följande:

”Tandvården har en viktig uppgift då det gäller våldsutsatta genom möjlighet till tidig upptäckt, behandling och dokumentation av skador som är kopplade till mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Men vi behöver även utvärdera om tandvården har tillräcklig kunskap samt om de samverkar i tillräcklig omfattning med övrig hälso- och sjukvård och socialtjänst när det gäller våldsutsatta. Om möjligheten för våldsutsatta att nyttja offentlig tandvård samt hur de kan ersättas för tandskador behöver riktlinjer utformas. Screening på våld införs inom tandvården, såväl som inom övrig hälso- och sjukvård.

Landskapets jämställdhetsbilaga återinförs i budgeten.”

 

FÖRSLAG 2

 

Kapitel: 400 Allmän förvaltning

S 63

Motivering:  Ytterligare mål fogas till på s 63 enligt följande:

”-Ökat fokus på patientsäkerhet för att förhindra vårdskador. System med patientsäkerhetsombud införs.

-I samband med att EU´s vaccinationsvecka intensifieras informationen om vaccinationer och drop-in mottagning för vaccineringar ordnas i syfte att öka vaccinationstäckningen. 

-Anvisningar och riktlinjer för hur en samordnad klient- och patientplan uppgörs tas fram, (socialvårdslagens §39) eftersom stödåtgärder som tillhandahålls av andra förvaltningsområden kan göras i en, för klienten/patienten gemensam sektors överskridande plan. Speciellt för personer med en belastande livssitutation behöver den samordnade planen fokusera på att minska effekterna av samsjuklighet.”

 

 

FÖRSLAG 3

 

Kapitel: 840 Ålands hälso- och sjukvård

S 141

Motivering: Ett nytt stycke fogas till under rubriken Strategiska utmaningar enligt följande:

”Tillsammans och i samverkan med andra aktörer, så som t.ex. högskolan och gymnasiet initieras verksamhetsnära utvecklingsprojekt och förbättringsarbeten som driver utveckling av egna verksamheter samt närliggande verksamhetsområden. En kultur där kunskap och nya arbetssätt sprids mellan personal och personalgrupper utvecklas. Likaså behöver systemet med högskolepraktikanter utnyttjas bättre inom vård och omsorg, men även en digital portal för övriga utvecklingsarbeten kan införas. För att alla ska nyttja och utveckla sina kunskaper optimalt initieras ett kompetensutvecklingsprojekt.”

 

FÖRSLAG 4

 

Kapitel: 84000 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

S 144

Motivering: Ett nytt stycke fogas till under rubriken Verksamhetsutveckling enligt följande:

”Inrättandet av en demenskoordinator som fungerar som en ”spindel i nätet” enligt regeringsprogrammet verkställs. Koordinatorn kan arbeta gränsöverskridande mellan ÅHS, KST och kommuner samt privata vårdaktörer så att dessa klienter fångas upp och information till KST/kommuner skulle fungera smidigt. Då kan ett ökat vårdbehov uppmärksammas tidigare och snabbare åtgärder kan vidtas.”

 

FÖRSLAG 5

 

Kapitel: 84000 Ålands hälso- och sjujvård, verksamhet

S 144

Motivering: Under rubriken Kompetensförsörjning fortsätter det sista stycket med följande mening;

”Tillgången till hälsovårdare bör säkras exempelvis genom frivillig arbetsrotation. Vidare är det av största vikt att vidareutbildningar inom områden som har relevans för yrket ger en möjlighet till löneutveckling. En utvärdering av LOVE läkemedelstentamen görs och översköterskefunktionen ses över samtidigt som vårdchef tillsätts. Tjänster som traineesjukskötare skulle kunna erbjuda möjligheter att prova sina vingar och utveckla sin kompetens för de som är nyutbildade.”

 

FÖRSLAG 6

 

Moment: 84000 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

S 145

Momentmotiveringen: Under rubriken Subventionerade preventivmedel på s 145ersätts meningenI dagsläget erbjuder ÅHS subventionerade preventivmedel i pillerform till kvinnor under 25 årmed följande text:  

”Kvinnohälsa är ofta ett lågprioriterat område. Utredningen ”Kvinnohälsa på Åland” gjordes år 2004, och behöver uppdateras och tankarna om en kvinnomottagning behöver återupptas och behovet av en klimakterierådgivning belysas. Preventivmedelsmottagningens uppdrag behöver breddas till att bli en mottagning för sexuell och reproduktiv hälsa, samt få en tydligare inriktning även mot killar och män.

Skrivningarna i regeringsprogrammet ”Eftervården efter förlossningar uppmärksammas. ÅHS ger allmänheten utförligare information om eftervården och en kartläggning görs om hur samarbetet kring eftervården kunde stärkas mellan det offentliga, det privata och tredje sektorn”. Skrivningen förverkligas.”

 

 

 

FÖRSLAG 7

 

Moment: 84000 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

S 145

Momentmotiveringen: Texten under rubriken Läkarbemanning inom primärvården får ett sista stycke enligt följande;

”Anställning av avancerade kliniska sjukskötare minskar behovet av läkare och är därför en kostnadsinbesparing. Om vård ges i rätt tid, på rätt plats och på rätt nivå används resurserna effektivt. Ökat antal e-hälsotjänster samt en sjukvårdsupplysning (dygnet runt) och lättillgänglig vård- och hälsoinformation är därför viktigt. Det är dessutom av stor vikt att såväl nationella vårdrekommendationer som God Medicinsk Praxis översätts till svenska.”

 

 

FÖRSLAG 8

 

Moment: 84000 Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

S 145

Momentmotiveringen: Texten under rubriken Digitaliering får ett sista stycke enligt följande;

”En kartläggning av den digitala kompetensen, men även ett fokus på att utveckla digitala tjänster inom vårdområdet såväl som välfärdstekniska lösningar och att ge möjlighet till digitala vårdkontakter. Försök med virtuella vårdavdelningar och hälsorum samt telemedicin inleds parallellt med e-hälsotjänster.”

 

 

 

FÖRSLAG 9

 

Kapitel: 851 Ålands folkhögskola

S 154

Motivering: Den andra punkten under Målen för år 2023 får följande lydelse:

”- starta en studieförberedande utbildning inom blåljusverksamheten, vilken även innefattar ambulansverksamhet.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Pernilla Söderlund