Budgetmotion 46/2022-2023

Vårdkedjor för personer med psykiatriska diagnoser

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  46/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Ingrid Zetterman

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Vårdkedjor för personer med psykiatriska diagnoser

 

Diagnoser som depression, bipolär sjukdom, schizofreni, psykoser, adhd, personlighetssyndrom och missbruk ökar risken markant för suicid. Det finns i landskapsregeringens budgetförslag ambitioner att uppdatera programmet för suicidprevention. Flertalet klienter vittnar om att den psykiatriska vården vid ÅHS under långa tider har haft stora problem med bland annat rekrytering. Därtill ter det sig som om vårdkedjorna mellan kommuner, KST och ÅHS inte är helt tillfyllest.

 

Personer med psykiatriska diagnoser och missbruksproblematik får också bevisat betydligt sämre somatisk vård. Man får inte samma behandlingar som man får ifall man inte är diagnostiserad med en psykiatrisk diagnos. Under pandemin, som ett exempel, så var det fyra gånger vanligare att äldre med psykiatriska diagnoser dog i Covid-19 än övriga grupper. I Sverige är det fyra gånger vanligare att dö i suicid än vad det är i dödsolyckor i trafiken.

 

Psykiatriska diagnoser måste få minst samma uppmärksamhet som de somatiska.

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 400, Allmän förvaltning (s63)

Ändring av kapitelmotiveringen: Följande punkt läggs till under rubriken Mål för 2023:


"
- uppdatering av programmet för suicidprevention”
ändras till ”- och vårdkedjorna för personer med psykiatriska diagnoser utvärderas, varefter behövliga lagstiftningsåtgärder vidtas”

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Ingrid Zetterman