Budgetmotion 48/2021-2022

Minskade utsläpp inom jordbruket

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  48/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2022-05-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Minskade utsläpp inom jordbruket

 

Den främsta källan till utsläpp av koldioxid på Åland är vägtrafiken (62,7 miljoner kilogram koldioxidekvivalenter, följt av jordbruket (41,3) samt sjötrafiken (33,8). Utsläppen från trafiken diskuteras ofta i samband med hållbarhetsfrågorna, medan det från jordbrukssidan fortfarande är ganska tyst. Eftersom lantbruket ofta är ekonomiskt tungrott nedprioriteras frågorna kring hållbarhet och utsläpp i relation till lönsamhet och konkurrenskraft. Men också jordbrukssektorn måste arbeta med att minska sina utsläpp. För att förverkliga den hållbara livsmedelsstrategin (2017) behövs också åtgärder inom primärnäringarna. Utsläppen inom lantbruk består utav koldioxid, metan och lustgas från djurhållning, stallgödsellagring, mineralgödsel och kalkning samt användningen av fossila bränslen i arbetsmaskiner och uppvärmning. Omfattande stödåtgärder till jordbruket med anledning av Ukraina-kriget kan vara befogade i detta läge, men man får inte heller glömma klimatkrisens akuta behov av åtgärder som också inkluderar Åland.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 61500 Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar (R)

Ändring av anslag:  -

Momentmotivering: Motiveringen får följande tillägg: Ökade stöd till djurhållningen är motiverade i detta läge, men arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser inom jordbrukssektorn måste fortgå med högre ambitionsnivå och ges högre prioritet.

 

 

Mariehamn den 12 maj 2022

 

 

 

Camilla Gunell

 

 

 

Jessy Eckerman

 

 

 

Nina Fellman