Budgetmotion 50/2020-2021

Hållbara långsiktiga lösningar framom stöd

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   50/2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Hållbara långsiktiga lösningar framom stöd

 

Gemensamt för stora delar av det åländska näringslivet är betydande driftskostnader gällande el vilket bidrar till en sämre konkurrenssituation gentemot våra närregioner. Att fortsätta insatserna med att lindra den stora konkurrensnackdelen för våra företag är därför betydelsefull, t.ex. via en stärkning av det egna kapitalet i Kraftnät Åland. Under 2017-2020 har denna stärkning legat på en nivå om 800 000 € årligen. Landskapsregeringen ämnar nu minska ned stärkningen enligt en modell som går ut på att år 2021 fortsätta på den tidigare nivån om 800 000 €, men 2022 och 2023 minska ned till 600 000 € respektive 400 000 €. Det är olyckligt och ska sättas i relation till de politiska viljeyttringar som under flera år fokuserat på problematiken kring den åländska konkurrenskraften. Genom en fortsatt stärkning av Kraftnät Åland erhålls en bred och positiv effekt för en stor del av vårt näringsliv och som inte enbart inriktar sig till en specifik bransch. För att finansiera en dylik fortsatt stärkning som ligger i nivå med tidigare år föreslår jag att det kostnadsersättande stöd om 500 000 € som finns under moment 61500 stryks och medlen reserveras för att istället fördelas till en fortsatt stärkning av Kraftnät Åland 2021-2023.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 934000 Särskilda understöd, lån och investeringar (206)

Ändring av anslag: + 500.000 euro

Momentmotivering: Följande text läggs till motiveringen: ”Momentet tillförs 500 000 € vilka reserveras för år 2021-2023.”

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

John Holmberg                    Katrin Sjögren

 

Pernilla Söderlund               Rainer Juslin

 

Simon Påvals                       Ingrid Zetterman