Budgetmotion 51/2021-2022

Budgetdisciplin och rambudgetering

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  51/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Påvals

2022-05-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Budgetdisciplin och rambudgetering

 

Kontroll över kostnadsutvecklingen kan inte nog understrykas när man vill upprätthålla en långsiktigt hållbar ekonomi. Det kan också ofta vara så att kunskapen om vilka möjligheter till effektivering som finns och om vilka prioriteringar som är klokast förutsätter att man har hela verksamheten för ögonen. Ett budgetförslag som lämnar en organisation behöver därför ha varit föremål för interna prioriteringar till en given nivå innan det går vidare. En uppenbar risk med en så kallad ”äskandekultur” där prioriteringar görs på högsta nivå är att det är utvecklingsåtgärder som prioriteras bort. När en organisation förutsätts hålla sig inom givna ramar tvingas den att skapa utrymme för det nya genom att prioritera bland det gamla. På så sätt undviker man att förlegade strukturer och metoder tillåts överleva sig själva med hjälp av små tilläggsanslag som istället kan hanteras inom liggande budget.

Det är önskvärt att landskapets styrmodell utvecklas vidare utgående från principen om rambudgetering. Ett budgetpolitiskt ramverk som präglas av ett uppifrån och ned-perspektiv och som utgår från tydliga budgetpolitiska mål och ramar för olika utgiftsområden är att eftersträva. Likaså är det önskvärt att nå bred samsyn om landskapets ekonomiska handlingsutrymme över tid. Fleråriga utgiftstak och finansiella mål för landskapets ekonomi säkrar en hållbar ekonomi och underlättar samtidigt förståelsen bland såväl beslutsfattare som allmänhet för landskapets finansiella situation och handlingsutrymme. En utveckling av modellen med rambudgetering torde också få effekter på kulturen med återkommande tilläggsbudgeter. Kontrollen över de offentliga utgifternas utveckling förutsätter ytterligare att landskapsregeringen tar ett särskilt ansvar för att alltid presentera en långsiktig och heltäckande kostnads- och finansieringsanalys vid framtagande av ny lagstiftning och förslag till investeringar. Därför föreslås i motionen att de tilläggsanslag för valkostnader och för polisens kostnader för systemlösning som omfattar 6000 € respektive 10.000 € ska hanteras inom liggande årsbudget enligt principen om rambudgetering.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 23000 Valkostnader, verksamhet

Ändring av anslag: Anslaget stryks

 

Moment: 982500 Ålands polismyndighet, Investeringar (R)

Ändring av anslag: Anslaget stryks

 

 

Mariehamn den 13 maj 2022

 

 

Simon Påvals