Budgetmotion 52/2021-2022

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  52/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Rainer Juslin

2022-05-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

Landskapsregeringen avser utöka de personella resurserna på infrastrukturavdelningen enligt behov som uppkommer av olika utvecklingsprojekt. Ett stort utvecklingsprojekt för att minska på driftskostnaderna för skärgårdstrafiken och därmed garantera och höja nuvarande servicenivåer är den aviserade omläggningen av skärgårdstrafikens upplägg i södra skärgården. Lagtinget är inne på sitt tredje år av pågående mandatperiod men tillsvidare har vare sig meddelande utifrån Tunnelkommitténs slutrapport eller omställningsbudget presenterats för lagtinget. Infrastrukturavdelningen behöver ges resurser för att rekrytera behöriga sakkunniga för att föra utvecklingsprojekt vidare. Anslaget föreslås utökas med lika mycket som den aviserade resursförstärkningen till vindkraftsprojektet för att visa på att skärgårdstrafikens utvecklingsprojekt ska ges samma tyngd. Anslaget kan omdisponeras till köptjänst om behov därav föreligger och kompetens på området kan uppbådas genom samarbete med privata sektorn.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 700 Allmän förvaltning

Ändring av anslag: Ökas med 85.000 €.

Momentmotivering: Föreslås att motiveringen i texten under rubriken Utgifter kompletteras med följande stycke:

”Tilläggsanslaget föreslås användas för resursförstärkning för utveckling av skärgårdstrafikens framtida upplägg i södra skärgården. Med Tunnelkommitténs slutrapport som grund ska landskapsregeringen presentera ett meddelande för lagtinget i vilken en framtidsstrategi ska klart kunna utläsas. Resursförstärkningen ska  även nyttjas till att ta fram nödvändigt underlag för samarbete med privata sektorn i syfte att ha beredskap att genomföra fortsatta undersökningar av berggrunden utmed den planerade sträckningen. Landskapsregeringen återkommer i budget 2023 med anslag för dem. Undersökningarna ska genomföras snarast möjligt.”

 

 

Mariehamn den 13 maj 2022

 

 

 

Rainer Juslin