Budgetmotion 53/2021-2022

Kostnader för sjötrafik

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   53/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

Rainer Juslin

2022-05-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Kostnader för sjötrafik

 

Landskapsregeringen avser se över Tvärgående linjens servicenivå. I klartext är avsikten att sänka servicenivån genom kraftig minskning och begränsning av turer. Det kommer att innebära negativa följder för näringslivets behov av snabba och effektiva transporter mellan skärgårdskommunerna och fastlandet med risk för att företag i skärgårdskommunerna väljer att flytta sin verksamhet från skärgården till områden där man redan är etablerad med förlorade arbetsplatser som följd. Indragningarna på ifrågavarande linje försämrar eller rentav omöjliggör umgänge och samarbete mellan skärgårdskommunerna, vilket i tiderna varit en av de fundamentala orsakerna, vid sidan av näringslivets behov, till att trafiken upprättades. I stället bör man överväga att höja servicenivån genom att trafikera Långnäs oftare. Därmed kan linjen öka sin attraktivitet vilket frigör utrymme på Norra linjen, som är tidvis hårt belastad. Den Tvärgående linjen ger skärgårdsborna ovärderlig tillgång till tjänster som erbjuds på såväl fasta Åland som fastlandet genom anslutningsmöjligheterna till Norra linjen.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 75010 Upphandling av sjötrafik

Ändring av motivering: Föreslås att motiveringen under rubriken Fullmakt får följande lydelse:

”En fullmakt om 60 miljoner euro föreslås för upphandlingarna av linjerna Åva-Osnäs, Tvärgående linjen och Södra linjen. Fullmakten avser täcka upphandling av motsvarande eller högre servicenivå och driftsform som nu gällande avtal, och med avtalsperioder om fyra år med ytterligare ett + ett optionsår. Tvärgående linjens servicenivå säkras och höjs genom att öka antalet turer till Långnäs. I fullmakten ingår en del av bunkerkostnaden i syfte att vid upphandling undersöka möjligheterna att ge entreprenörerna ett större incitament att minska bunkerförbrukningen.”

 

 

Mariehamn den 13 maj 2022

 

 

 

Rainer Juslin