Budgetmotion 57/2013-2014

Lagtingsår: 2013-2014
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 57/2013-2014

Lagtingsledamot

Datum

 

Mats Perämaa m.fl.

2014-09-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Begränsa effekter av importstopp

 

 

Importstoppet av livsmedel till Ryssland har lett till en prispress på jordbruksprodukter i Europa. Samma mängd produkter ska nu säljas och konsumeras på en mindre marknad.

Prispressen syns redan på nationell nivå och risken är överhängande att detsamma kommer att ske på Åland.

 

     Den politiska debatten på europeisk och på finländsk nivå ger ett tydligt besked. Det finns en vilja att hjälpa jordbruket under den tid importstoppet fortgår. På Åland har vi inte sett att landskapsregeringen har uttryckt en motsvarande politisk ambition.

 

     I landskapsregeringens förslag till tilläggsbudget nr 4/2013-2014 avser landskapsregeringen minska anslaget under kapitel 47.15 FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION med 318.000 euro.

 

     Vi anser att anslaget bör bibehållas och att landskapsregeringen förbereder åtgärder för att lindra effekterna av importstoppet.

 

Med anledning av det ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 47.15.44 investeringsstöd till lantbruket bibehålls på grundbudgetens nivå och

att motiveringen får följande lydelse: "Av budgettekniska skäl finns det extra medel under anslaget. Landskapsregeringen förbereder därför i samråd med jordbrukarorganisationer och livsmedelssektorn åtgärder för att lindra effekterna av importstoppet till Ryssland."

 

 

Mariehamn den 15 septembar 2014

 

 

Mats Perämaa

 

 

Viveka Eriksson

 

 

 

 

Tony Asumaa

Torsten Sundblom

 

 

 

 

Gunnar Jansson

Katrin Sjögren