Budgetmotion 58/2021-2022

Mandat om landskapsandelar

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  58/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-05-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Mandat om landskapsandelar

 

Finansministern har på enskild föredragning den 29 april utsett en sakkunnig- och en politisk referensgrupp samt ett mandat för vad man kallar ”långsiktigt ökade landskapsandelar”. Beslutet skall ge sken av att en ordentlig, transparent och objektiv utredning av landskapsandelarna skall ske. Ett stort problem är dock de avgränsningar och begränsningar som ministern gjort i mandatet, samt att inriktningen är klar redan före jobbet är gjort, då det i motiveringarna till tilläggsbudgeten sägs att minst 2 milj skall budgeteras för detta ändamål i höst. Vidare begränsas sakkunniggruppens möten till två st och den politiska till  fyra st. Ytterligare har inte beaktats alla de synpunkter som framfördes i finans- och näringsutskottets (FNU) betänkande för budget 2022. I betänkandet framfördes förutom en översyn/revidering av landskapsandelarna att även vissa lagstiftningsändringar skulle föras till lagtinget under vårsessionen 2022, vilket inte har skett. Det som FNU framförde i sitt betänkande är en helhet som påverkar helheten i enskilda kommuners ekonomi. Inte heller har ministern i mandatet beaktat de bokslut som kommunerna till vissa delar har tagit. Då fyra kommuner offentligt har aviserat sina bokslut, så kan noteras en förbättring för dessa fyra kommuner gentemot budget 2021 om c:a 11 milj euro. Liknande indikationer finns för de som ännu inte redovisat sina kommande bokslut. I mandatet finns inte heller något nämnt om redan konstaterade utmaningar för Lumparland, tillväxtkommunerna, avfolkningen i skärgården, snedvridning av finansieringen av högstadien i kommunförbunds regi, mm.

 

I mandatet finns bland annat följande avgränsningar/begränsningar:

 

- En jämförelse med gamla landskapsandelssystemet får inte göras

- Lagändringar utöver ersättningsgrader ligger utanför projektet

- Målsättningarna för landskapsandelarna är givna

- Logiken i landskapsandelssystemet är att en ökning sker genom ökade landskapsandelar. (Inte genom omprioriteringar)

- Sakkunniggruppen och politiska referensgruppens möten begränsas till två respektive fyra möten

- Sakkunniggruppen får bara ge synpunkter på referensgruppens förslag till ökning av landskapsandelarna och vad som är centralt vid en ökning av landskapsandelarna, dvs på hur förslaget till ökning bör implementeras (ca två möten)

 

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Från pandemi till krig

Sida: 3

Följande text läggs till: ”Det tidigare beslutet från den 29 april kommer att ändras och sakkunniggrupp som helt oberoende och transparent får i uppgift att utan avgränsningar/begränsningar se över landskapsandelssystemet och nära tillhörande lagstiftningar kommer att tillsättas. Gruppen skall komma med ett heltäckande förslag på ändringar som behövs för att långsiktigt hållbara kommuner kan verka, och får den tid som behövs för uppdraget men målsättningen bör vara att ändringar av systemen med tillhörande lagändringar kan föras till lagtinget i samband med budgeten för 2023, eller senast under lagtingsåret 2023.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 13 maj 2022

 

 

 

John Holmberg