Budgetmotion 59/2020-2021

Låt fiskodlingen vara en åländsk tillväxtmotor

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr      /2020-2021

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg m.fl.

2020-11-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Låt fiskodlingen vara en åländsk tillväxtmotor

 

Fiskodlingsnäringen på Åland är av stor betydelse för skatteintäkter, arbetsplatser i skärgården och livsmedelsförsörjningen. Trots stora utmaningar orsakade av pandemin och hård internationell konkurrens kan fiskodlingen både överleva och utvecklas utan driftssubventioner. Fiskodlingen genererar idag ca 5 miljoner i skatteintäkter som kommer den offentliga sektorn till godo och är ett positivt inslag i det balanseringspaket som är nödvändigt för att skapa en hållbar offentlig ekonomi. En modern och utvecklad fiskodling kan om den ges möjligheter generera ytterligare åländska arbetsplatser, dessutom perifert lokaliserade och sålunda starkt bidragande till att upprätthålla en levande skärgård. Knappt 20 % av den finska kommersiella fisken är inhemsk. Här kan och måste fiskodlingen ges större handlingsutrymme för att på så sätt bidra till en mer lokalproducerad konsumtion, vilket direkt skulle gynna stärkningen av världshavens fiskstammar. Dagens fiskodlingar har en väldigt låg miljöbelastning. Fosforbelastningen ligger på ca 1,5 % av den totala finska utsläppsmängden. Dagens fiskodlingsföretag är lysande exempel på hur innovativa lösningar går hand i hand med hållbarhetsagendans samtliga punkter.

Med tanke på hållbar tillväxt, arbetsplatser, skatteintäkter och en levande skärgård är det förvånande att fiskodlingens framtidsförutsättningar inte på ett tydligt sätt hanteras i budgetförslaget. Med relativt enkla åtgärder kan landskapsregeringen ta konkret ställning för en volymökning av åländsk fiskodling. Utreda hur EU:s vattendirektiv kan implementeras med största möjliga hänsyn till fiskodlingens och det övriga näringslivets verksamhetsförutsättningar. Detta parallellt med att stödja utveckling och pilotförsök av kompensations- och miljöförbättrande åtgärder genom positiva incitament för näringslivet. Sådana ställningstaganden skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt på samhällsekonomisk nivå, men minskar även den totala miljöbelastningen för Östersjön. Att inte politiskt stå bakom dessa ställningstaganden ställer hela den åländska fiskodlingsindustrin i ett mycket svårt läge där möjligheterna till nödvändig utveckling försvinner. Ett sådant scenario har enbart förlorare, vilket känns synnerligen onödigt med tanke på den ekonomiska verklighet Åland lever i.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Fiskerinäringen och fiskevård

Sida: 33

Följande text läggs till: ”Landskapsregeringen avser i samband med omställningsbudgeten i mars möjliggöra en volymökning för åländsk fiskodling. Detta sker i parallellt med att EU:s vattendirektiv implementeras med största möjliga hänsyn till fiskodlingens och det övriga näringslivets verksamhetsförutsättningar, samt stödjande av utveckling och pilotförsök gällande kompensations- och miljöförbättrande åtgärder genom positiva incitament för näringslivet. Sådana ställningstaganden skapar förutsättningar för utveckling och tillväxt på samhällsekonomisk nivå och minskar dessutom den totala miljöbelastningen för Östersjön.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 9 november 2020

 

 

 

John Holmberg                    Katrin Sjögren

 

Pernilla Söderlund               Rainer Juslin

 

Simon Påvals                       Ingrid Zetterman