Budgetmotion 59/2022-2023

Stoppa det industriella trålfisket

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  59/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stoppa det industriella trålfisket

 

De senaste årens larmrapporter om fisksituationen i Östersjön talar ett otvetydigt språk: strömmingen och vassbuken håller mer eller mindre på att försvinna i centrala Östersjön och i Bottenviken. Den minskande biomassan och medelvikten samt den tidigarelagda könsmognaden måste tas på allvar.

 

EU:s misslyckade kvotpolitik som inte tycks lyssna på forskningen har öppnat upp för industriell trålning som dammsugit och fortsättningsvis dammsuger haven. Den ökande fiskeridödligheten, som skjutit i höjden efter 2010 sammanfaller nämligen med det industriella trålfisket som visar en motsvarande ökning i landningar. Det kustnära yrkesfisket är starkt drabbat, där många i brist på fångst redan behövt minska eller lägga ned sin verksamhet.

 

Trots att monstertrålarna alltsom oftast håller sig inom de angivna kvoterna fångar de upp väldigt mycket fisk på kort tid och på begränsad yta. De ekologiska konsekvenserna har börjat uppenbara sig i form av minskande basföda för rovfiskar, ökad förekomst av storspigg och medföljande övergödningspromatik. Rapporterna om magra sälar i ytterskärgården och ökande sälförekomst i innerskärgården är ytterligare en indikation om att något står fel till. Därmed går det inte att säga att det industriella trålfiskets konsekvenserna inte är en åländsk angelägenhet.

 

Det måste bli slut på detta urskillningslösa rovfiske. Åland som befinner sig “mitt i smeten” har ett särskilt ansvar att verka för ett förbud på denna uppenbart skadliga verksamhet i Östersjön.

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 670 Främjande av fiskerinäringen (s. 112)

Kapitelmotivering: Föreslås som ett nytt stycke införa följande text:

“Situationen för strömming och vassbuk i Östersjön är alarmerande. Landskapsregeringen tar därför initiativ till att samarbeta med kringliggande aktörer för att förändra relevanta mellanstatliga fiskeöverenskommelser samt EU-regelverk i syfte att begränsa eller förbjuda det industriella trålfisket på strömming och vassbuk i Östersjön.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Simon Holmström                                                            Alfons Röblom