Budgetmotion 62/2021-2022

Decentraliserade arbetsprocesser gällande storskalig vindkraft

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  62/2021-2022

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2022-05-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Decentraliserade arbetsprocesser gällande storskalig vindkraft

 

Finans- och näringsutskottet skriver i sitt betänkande gällande meddelandet om ”Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden” följande;

 

För att Ålands havsområden ska röna optimalt intresse från investerare är det avgörande att landskapsregeringen i ett tidigt skede decentraliserar arbetet och möjliggör samverkan med privata bolag. Ett sådant förfaringssätt skulle påskynda arbetet, minska det offentliga ekonomiska risktagandet och möjliggöra ett större fokus på grundläggande insatser som landskapsregeringen och lagtinget ansvarar för. Detta kan handla om uppdaterad lagstiftning, klargörande av tillståndsprocesser samt utvecklande av affärsmodeller (Business Case Åland). En decentralisering skulle korta ned ledtiderna och förbättra möjligheterna till att Åland är med i en ”första våg” av investeringsobjekt, vilket måste ses som betydelsefullt.

Utskottet understryker vikten av att de centraliserade och decentraliserade processerna löper parallellt och i fas med varandra med målet att attrahera investerare och förverkliga den storskaliga vindkraftsvisionen.

Landskapsregeringens budgeterade medel för projektet är i sammanhanget begränsade och en ansvarsfull hantering av skattemedel bör bygga på samarbeten som möjliggör att projekten utvecklas genom extern finansiering. Därmed skapas effektiva parallella processer till en för landskapet minimal ekonomisk risk.

 

Då ett enhälligt lagting står bakom utskottets betänkande är det av stor vikt att landskapsregeringen decentraliserar arbetsprocesserna för att uppnå optimala förutsättningar till att visionen om storskalig vindkraft i Ålands havsområden förverkligas. Landskapsregeringen bör därför i skyndsam ordning inleda ökad samverkan med privata aktörer. En samverkan ger erforderliga spetskompetenser och ett optimalt processtempo. Att följa den centraliserade väg som landskapsregeringen nu föreslår och ytterligare påföra skattemedel till projektet, riskerar avsevärt försämra Ålands konkurrensmöjligheter.

 

FÖRSLAG

      

Moment: 70010 Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

Ändring av anslag: Anslaget under momentet stryks i sin helhet

Momentmotivering: Motiveringen stryks i sin helhet.

 

 

Mariehamn den 13 maj 2022

 

John Holmberg