Budgetmotion 62/2022-2023

Slopa inte inkomsttaket för studiestödet

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  62/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Slopa inte inkomsttaket för studiestödet

 

Åland har sedan februari 2022 temporärt slopat inkomsttaket för studiestödet. Bedömningar gör gällande att målsättningen att få fler studerande ut i arbetslivet, framför allt vård- och omsorgssektorn, inte uppnåtts. Tvärtom är den stora tendensen den, att de som redan varit i arbete, företrädelsevis vuxna, påbörjat studier och därigenom erhållit studiestöd. Det har praktiskt taget inneburit att en vuxenstuderande erhållit 1 040 euro per månad i tillägg till förvärvsarbetet. I finanspolitiskt strama tider är det skäligt att kanalisera offentliga medel till de grupper i samhället som behöver det allra mest. Att förlänga slopandet av inkomsttaket är bevisligen inte ett sätt att göra det på.

 

Att återgå till normalläget är inte på något sätt oansvarigt. Ett inkomsttak på 939 euro under de månader som studierna bedrivs är redan i nordisk jämförelse högt. I de flesta andra länder påverkas stödet av sommarjobbslönerna, men inte på Åland.

 

FÖRSLAG 1

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Fokusområde 1 – Jobb, utbildning, företagande och andra meningsfulla sysselsättningar

Sida: 8

Följande text stryks: “Förvärvsinkomstgränsen för rätt till studiestöd föreslås vara fortsatt slopad under vårterminen vilket förbättrar den ekonomiska situationen för studerande vars inkomster under studiemånaderna överskrider de nuvarande inkomstgränserna. Förutom att den studerande har möjlighet att förbättra sin ekonomi finns det möjlighet till ökad arbetskraft speciellt inom vården och omsorgen.”

 

FÖRSLAG 2

    

Moment: 50200 Studiestöd (F) (s. 82)

Ändring av anslag: Minskas med 135 000 euro

Momentmotivering: Föreslås att stycket som börjar med “Landskapsregeringen föreslår att” stryks och att den nedanstående tabellen uppdateras i enlighet med en ny kalkylerad fördelning av studiestödskostnaderna utan en slopad inkomstgräns.

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Simon Holmström                                                            Alfons Röblom