Budgetmotion 67/2022-2023

Konkreta steg för jämställdhet

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  67/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Konkreta steg för jämställdhet

 

Att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter i samhället är en självklarhet, men inte en verklighet, inte heller i det åländska samhället. Vare sig makt, inflytande eller resurser är inte rättvist fördelade mellan könen. Åländsk statistik på området visar att vi har en lång väg kvar att gå.

 

Även om landskapsregeringens budgetförslag riktar in sig på goda insatser såsom utbildning och att kanalisera PAF-medel till föreningar som aktivt arbetar med jämställdhetsfrågor - allt att betrakta som hygienfaktorer - ges få svar på hur jämställdhetsarbetet ska intensifieras inom offentlig verksamhet.

 

I ombudsmannamyndighetens uppföljning av jämställdhets- och likabehandlingsplanerna 2020 uppdagades att endast 55 % av offentliga verksamheter som granskades hade giltiga planer. Det är oroande resultat som vittnar om att arbetet inte tas på allvar eller att tillräcklig kunskap inte finns. Landskapsregeringen har en viktig roll att avhjälpa dessa orsaker.

 

 

FÖRSLAG 1

    

Kapitel: 300 Allmän förvaltning, s. 51

Kapitelmotivering: Föreslås att lägga till två punkter under “År 2023 är avsikten att:” enligt följande:

“lägga fram ett mål för när de landskapsanställdas löner ska vara jämställda och ta fram åtgärdsförslag för att nå målet”

samt

“färdigställa ett förslag på reviderad tjänstemannalag som minskar risken för korttidsanställningar som läggs på varandra”

 

FÖRSLAG 2

    

Moment: 41000 Övriga sociala uppgifter, verksamhet, s. 64

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Föreslås att ersätta meningen “Ansvarsfull alkoholservering främjas.”

med följande text:

“Ansvarsfull alkoholservering främjas genom bland annat kursen i ansvarsfull alkoholservering. Landskapsregeringen utvecklar kursen för att också omfatta utbildning i att hantera sexuella trakasserier i krogmiljö, eftersom branschen är en riskmiljö.”

 

FÖRSLAG 3

    

Kapitel: 220 Främjande av jämställdheten, s. 37

Kapitelmotivering: Föreslås att ett nytt stycke läggs till efter stycket “För det jämställdhetspolitiska arbetet tas fram könsuppdelad statistik och kunskapsunderlag inför större satsningar på olika områden.”
enligt följande:

“Lagstiftningen på jämställdhetsområdet har en varierande efterlevnad på Åland. Landskapsregeringen intensifierar därför sin rådgivning samt tillsyn av det strategiska jämställdhetsarbetet i kommuner, kommunalförbund och landskapets underlydande myndigheter.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Simon Holmström

Alfons Röblom