Budgetmotion 68/2022-2023

Hållbart skogsbruk

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  68/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Hållbart skogsbruk

 

Allt fler har börjat inse att skogens roll i hållbarhetsarbetet är otroligt viktig. Skogsbruket har stor potential att inte bara vara lönsamt utan också klimatsmart och miljövänligt samt dessutom öka naturens motståndskraft mot extremväder. Dagens skogsbruk tar dock inte alltid hänsyn till alla aspekter samtidigt.

 

En av de största insatser som kan göras för att göra bruket hållbart är att övergå till ekosystembaserat skogsbruk. Avsikten med den typen av skogsbruk är att skogen steg för steg ska röra sig närmare sitt ursprungstillstånd och sålunda bli platser för frodande växt- och djurliv. Att utgå från den naturliga föryngringen, avverka de äldre träden och arbeta med naturen har på flera håll producerat gynnsamma resultat. Ett exempel är Lübeck som ställde om sin skogsförvaltning 1992 i denna riktning. Utvärderingar har visat att volymtillväxten har ökat, likaså värdet per avverkad m3. I tillägg till detta har såväl skogens roll som kolsänka och plats för biologisk mångfald förstärkts.

 

När Ålands skogsstrategi ska revideras, vilket öppnas upp för i budgetförslaget, borde det vara helt självklart att inkorporera målsättningen att Åland bör sträva efter en omställning till ett ekosystembaserat skogsbruk.

 

Som i allt annat hållbarhetsarbete är det av stor vikt att det offentliga går före och visar ledarskap och modell för det övriga samhället. Målsättningen för landskapets skogsområden borde därför vara att implementera ekosystembaserat skogsbruk på sina marker samt återställa planterade monokulturer till naturliga, artrika skogsområden som kan anpassas till denna skogsbruksmetod. Vi föreslår att landskapets skogsvårdsplan och skötselanvisningarna som följer revideras i denna riktning.

 

Ålands skogsvårdsförening får enligt ramavtalet till Ålands hushållningssällskap 120 000 € årligen för att främja det åländska skogsbruket. Avtalet låter förstå att rådgivningsverksamhet för att tillämpa nya skogsbruksmetoder ingår, men är inte tillräckligt specifik. Vi föreslår att landskapsregeringen tar initiativ till att förändra ramavtalet så att det tydligt ingår i uppdraget att främja ekosystembaserat skogsbruk.

 

 

FÖRSLAG 1

 

Kapitel: 640 Främjande av skogsbruket (s. 109)

Kapitelmotivering: Föreslås att lägga till en text efter meningen “Stormen Alfridas inverkan på de åländska skogsresurserna har medfört att skogsprogrammet behöver revideras så snart det finns tillgång till ny skogsdata” enligt följande:

“Med sikte på att göra skogsbruket än mer klimatsmart och miljövänligt samt dessutom öka naturens motståndskraft mot extremväder införs en målsättning om ett ekosystembaserat skogsbruk i den reviderade skogsstrategin.”

 

FÖRSLAG 2

 

Kapitel: 640 Främjande av skogsbruket (s. 110)

Kapitelmotivering: Föreslås som ett nytt sista stycke föra in följande text:

“Under året tas initiativ till att revidera landskapets fastighetsverks skogsvårdsplan och skötselanvisningar. Avsikten är att tydligare implementera ekosystembaserat skogsbruk på landskapets skogsmarker samt återställa planterade monokulturer till naturliga, artrika skogsområden.”

 

FÖRSLAG 3

 

Moment: 64000 Främjande av skogsbruket, överföringar (R) (s. 111)
Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Föreslås efter meningen som slutar på “gällande rådgivningen för primärnäringarna.” införa följande mening:

“För att främja ett ekosystembaserat skogsbruk tar landskapsregeringen initiativ till att förändra ramavtalet så att detta tydligt ingår i rådgivnings- och utvecklingsarbetet.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Simon Holmström

 

 

Alfons Röblom