Budgetmotion 71/2022-2023

Nytt praktikprogram för ministerassistenter

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  71/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

Nytt praktikprogram för ministerassistenter

 

Det autonoma Ålands regering förväntas i de flesta avseenden fungera som andra parlamentariskt tillsatta regeringar i vår omvärld, med det ansvar som därmed följer för ministrarna.

 

Det torde vara allmänt känt att samhällets hjul snurrar väldigt snabbt, med en växande mängd komplexa frågor och utmaningar, och ett skriande behov av ständig omvärldsbevakning och kommunikation.

 

För att effektivt kunna ta sig an Ålands utmaningar på ett strategiskt och långsiktigt sätt finns det ett stort behov av att stärka den åländska regeringens politiska resurser.

 

Ett sätt att inleda den förstärkningen är att skapa ett skilt praktikprogram för ministerassistenter. Programmet skulle vara riktat till nyligen utexaminerade högskolestuderanden, eller studeranden i slutskedet av studierna, med lämplig inriktning som önskar få viktig praktikerfarenhet, eller till personer som av annan anledning önskar tillgodogöra sig nya erfarenheter (t.ex. som ett slags utbyte med departement och ministerier i Sverige och Finland). Programmet skulle vara minst sex månader och berättiga till praktiklön eller annan lämplig kompensation.

 

Förutom att innebära en konkret förstärkning för den politiska regeringen, skulle praktikprogrammet också vara en välkommen inkörsport till självstyrelsens politik och förvaltning.

 

 

FÖRSLAG

 

Kapitel: 210 Regeringskansliet (s. 35)

Kapitelmotivering:

Föreslås att efter texten:

”En arbetsgrupp för enhetliga regler rörande styrning av myndigheter underställda Ålands landskapsregering har tillsatts 2022. Arbetet fortsätter under 2023. Sannolikt kommer lagändringar att krävas.”

införa en ny text:

”Landskapsregeringen kommer under året ta fram ett praktikprogram för ministerassistenter.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Alfons Röblom                                           Simon Holmström