Budgetmotion 7/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 7/2015-2016

Lagtingsledamot

Datum

 

Axel Jonsson

2016-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Krafttag för det svenska språket

 

Det svenska språket i Finland blir allt mera trängt. Sannfinländarnas inträde i regeringen och toleransen för deras förfinskningspolitik visar att det finns ett fundamentalt fel i det finska samhället när det gäller synen på det svenska språket.

 

Tingsrättsreformen där alla svenska tingsrätter i Finland läggs ned eller försvinner in i finska systerorganisationer är det mest flagranta exemplet. Ett mindre antal svenska jurister förväntas bli följden. Detta i en stat där det redan idag är praktiskt omöjligt att tillgodogöra sig relevant rättslitteratur eller prejudikat utan att kunna finska.

 

Därutöver inför Finlands regering nu även så kallade regionala ”experiment” där man avskaffar den obligatoriska skolsvenskan i grundskolan och ersätter den med ryska. Det ska förstås mot bakgrunden att det redan länge har varit svårt att rekrytera svenskspråkiga tjänstemän till offentliga finländska myndigheter.

 

Därutöver konstaterar ÅSUB i den färska rapporten "Språkbehovet i det privata näringslivet (2016:6)" att de åländska företagen upplever ett kraftigt ökat behov av finskakunskaper för att klara av myndighetskontakterna de senaste tio åren.

 

Enligt tankesmedjan Magmas rapport "HJÄRNFLYKT ELLER INTE? En analys av den svenskspråkiga flyttningen mellan Finland och Sverige 2000–2015" har nästan sex procent, eller 17 000 av totalt 290 000 svenskspråkiga i Finland och på Åland flyttat till Sverige. Hälften av de har inte flyttat tillbaka. Det innebär att Finland och Åland har blivit 8 000 svenskspråkiga fattigare under perioden. Det är dessutom ofta unga i barnafödande ålder som flyttar, vilket indirekt även påverkar framtida befolkningstal.

 

Det svenska språket utgör själva kärnan i självstyrelsen och en fungerande språklig vardag för ålänningarna är en folkrättsligt förankrad förutsättning för Ålands statstillhörighet till Finland. Vi anser det är mot denna bakgrund vara både allvarligt och beklagligt att regeringen inte prioriterar eller tar språkproblemen på allvar då de lämnar denna fundamentalt viktiga fråga för Åland helt utan kommentarer eller föreslagna åtgärder i budgetförslaget.

 

 

FÖRSLAG   

Rubrik i den allmänna motiveringen: Självstyrelseutveckling

Sida: 9

Följande text läggs till: ”Regeringen uppmanas att under året ta krafttag för att bistå de åländska näringslivet i kontakten med finskspråkiga myndigheter samt påminna Sverige om sitt ansvar att tillse att Ålandsöverenskommelsen efterlevs.”

 

 

Mariehamn den 8 november 2016

 

 

 

Axel Jonsson

 

Brage Eklund

 

Veronica Thörnroos

 

Bert Häggblom

 

Lars Häggblom

 

Runar Karlsson

 

Fredrik Fredlund

 

Britt Lundberg

 

Harry Jansson

 

Mikael Lindholm