Budgetmotion 72/2022-2023

Klimatsmart sjöfart

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  72/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Klimatsmart sjöfart

 

Sjöfarten har historiskt varit och är alltjämt en betydande del av det åländska näringslivet. Det är av stor vikt att den åländska politiken fortsättningsvis tar ansvar för att sjöfarten får konkurrenskraftiga förutsättningar. Det kanske mest betydelsefulla sättet att göra det på idag är att hjälpa sektorn i sin omställning till låga utsläpp av växthusgaser.

 

Grundtanken med utsläppshandelssystemet är uttryckligen tänkt att med marknadsmässig logik styra företagen mot investeringar som minskar utsläppen, och därmed sänker företagens kostnader. De företag som varit tidigt ute på banan, och som redan har gjort investeringar för att bli konkurrenskraftiga på marknaden, gynnas.

Snart omfattas också rederierna av utsläppshandeln. Landskapsregeringens roll är att underlätta för rederierna att genomföra en grön omställning. Hållbart Initiativ föreslår därför i budgetmotioner flera åtgärder inom åländsk behörighet som gynnar sjöfartens omställning.

 

Vi föreslår i en annan motion att landskapsregeringen etablerar ett forsknings- och innovationsråd på Åland med PAF-medel allokerade för att starta projekt för att gynna den gröna omställningen, så också för sjöfarten. I ytterligare en annan föreslår vi att landskapsregeringen utfärdar gröna landskapsgarantier för lån till investeringar inom transportsektorn. Dessa garantier skulle med fördel kunna ges till lån för investeringar i landströmsanslutningar, nätförstärkningar, mooringsystem, infrastruktur för bränsletransport- eller lagring samt produktion av nya bränslen.

 

I tillägg till de finansiella åtagandena föreslår vi att energikommissionen anslås medel för att utreda vad Åland inom ramen för behörighetsområdet kan vidta för åtgärder för att gynna sjöfartens klimatomställning. Trots att handelssjöfarten som bekant är finländsk behörighet har Åland som en del av miljövården konstaterats ha behörighet vad gäller begränsandet av utsläpp av växthusgaser. Var det åländska ansvaret börjar och slutar behöver därmed fastslås.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 72030 Samhällsteknikutveckling, verksamhet, s. 121

Ändring av anslag: Ökas med 40.000 euro

Momentmotivering: Föreslås att meningarna “Under året kommer utredningar för Energikommissionen att genomföras. För detta föreslås ca 50.000 euro avsättas.” ersätts på följande sätt:

“Under året kommer utredningar för Energikommissionen att genomföras. Ett särskilt fokusområde är sjöfartens omställning och de åtgärder som Åland kan vidta inom behörighetsområdet. För Energikommisionens utredningsarbeten föreslås ca 90.000 euro avsättas.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Alfons Röblom

 

 

 

Simon Holmström