Budgetmotion 73/2022-2023

Få styr på pensionsfondens investeringar

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr     73/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Få styr på pensionsfondens investeringar

 

Värdet av Ålands pensionsfond uppgår till ca 550 miljoner euro. Fonden har, förutom att säkerställa pensionsutbetalningar, en viktig funktion för att styra mot en önskad samhällsutveckling. För de flesta pensionsfonder världen över har hållbarhet och ansvarsfullt ägande blivit en självklarhet. Åland har trots skrivningen i regeringsprogrammet om att fondinnehavet ska styras mot enbart hållbara investeringar inte kommit långt i denna styrning. Ej heller beskrivs hur det arbetet ska fortskrida.

 

Det finns idag tydliga exempel på innehav som går stick i stäv med hållbarhetsambitionerna. Exempelvis innehavet, med ett portföljvärde på ca 2 miljoner euro, av ett stort energiföretag som gjort investeringar i fossil verksamhet i Europa. Fonden innehar också ägande av ett klädföretag som år efter år rankats som lågpresterare i klimat- och miljöarbete samt arbetstagares villkor. Ålands pensionsfond kan inte fortsätta understöda bolag som förstör klimatet eller miljön, eller försämrar levnadsförhållanden för personer i utvecklingsländer. Ska man vara en ansvarsfull ägare handlar det om att ha striktare hållbarhetskrav och aktivt arbeta med ägarstyrning för att påverka de bolag man investerar i.

 

Merparten av kapitalet förvaltas av externa förvaltare men vissa enskilda investeringar görs även av fondens styrelse.  Landskapets pensionsfond regleras av tre nivåer av regelverk: 1) Lag, 2) Förordning och 3) Placeringsplanen.

 

Med nuvarande styrelse har omställningen till en mer hållbar pensionsfond skett dels genom en uppdaterad placeringsplan, dels vad gäller uttalade krav och begränsningar på de kapitalförvaltare som fonden anlitar. Däremot har landskapsregeringen inte befattat sig med lagstiftningsbiten.

 

En viktig förändring vore att ändra 1 § i förordningen om landskapet Ålands pensionsfond så att målsättningarna om hållbarhet för fondförvaltningen skrivs ut svart på vitt. Det ger tydligare direktiv till fondens styrelse och fondansvarige tjänsteman.

 

 

FÖRSLAG

 

Moment: 30010 Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet (s. 52)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering:

Föreslås som ett nytt sista stycke lägga till följande:
“Arbetet med ett hållbart fondinnehav fortsätter. Landskapsregeringen uppdaterar lagstiftningen som styr Ålands pensionsfond i samråd med Ålands pensionsfond för att tydligare styra mot ansvarsfulla investeringar i linje med de fyra hållbarhetsprinciperna.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Simon Holmström

 

 

 

Alfons Röblom