Budgetmotion 75/2022-2023

Stärk den åländska naturvården

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  75/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Stärk den åländska naturvården

 

Hotet mot den åländska biologiska mångfalden har kommit att bli långvarig och akut. Flera arter och biotoper finns upptagna på den finländska rödlistan. Eftersom Åland är ett historiskt sett artrikt område, också utsedd av FN som ett särskilt marinbiologiskt värdefullt område, är känsligheten större här än i många andra närliggande områden.

 

Hoten mot den biologiska mångfalden är många. Det handlar om allt från bekämpningsmedel, kalhyggen, monokulturer, övergödning, industriellt trålfiske och sönderexploaterade landskap med få spridningsvägar för flora och fauna. Dessa hot påverkar våra ekosystemtjänster såsom pollinering och naturlig luft- och dricksvattenrening.

 

Det står klart att Åland behöver utveckla och intensifiera åtgärderna för naturvården.

 

Naturskyddet

 

Som ett led i EU:s gröna giv är EU fast beslutet att vidta åtgärder för att återhämta den biologiska mångfalden senast 2030. Strategin för biologisk mångfald anger att medlemsländerna ska skapa funktionella nätverk av väl förvaltade skyddade områden som omfattar minst 30 % av land- och havsområdena av vilka åtminstone 10 % ska åtnjuta strikt skydd senast år 2030. Den åländska målsättningen i Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland anger på liknande sätt att 10 % skyddsgrad av land- och vattenområdena ska uppnås 2030. Detta eftersom naturskydd som verktyg är bland de effektivaste sätten att värna naturen.

 

Sedan gammalt är det åländska naturskyddet lågt i nordisk och europeisk jämförelse, ca 2,4 % av landområdena och 3,1 % av havsområdena.

 

År 2022 inleddes ett mer strukturerat arbete med att inrätta naturreservat på landskapets egna marker. Arbetet behöver fortsätta också 2023.

 

Förutsatt att de utpekade områdena i landskapets ägo fredas behövs ytterligare 1,3 miljoner euro årligen satsas på inköp av naturreservat för att uppnå det egna såväl som EU:s 10-procentsmål. Landskapsregeringen lägger i budgetförslaget ett anslag på blott 0,3 miljoner euro.

 

Ett fungerande alternativ till markinköp är frivilliga skyddsformer. Frivilliga avsättningar har i närliggande områden visat sig vara ett gångbart verktyg för att komplettera statliga inköp av mark och vatten. i Finland finns ett program för skog - Metso - och för övrig mark - Helmi - som anger prioriterade naturtyper att skydda i avtal med markägare som erhåller ersättning för åtgärdsbegränsningar. Landskapsregeringen föreslår ett anslag på enbart 0,1 miljoner euro för frivilliga skyddsformer i en åländsk omstöpning.

 

Det står därmed klart att satsningen på det frivilliga naturskyddet är otillräckligt. Vi föreslår en ökning på 200 000 euro och att hela summan på 300 000 euro finansieras genom PAF-medel.

 

Art- och biotopskydd

 

Antalet enligt lag skyddade arter och biotoper på Åland är mycket lågt jämfört med vad som är fallet i Finland och Sverige. Den åländska förordning som anger vilka dessa arter och biotoper är är dessvärre mer än 20 år gammal och i akut behov av uppdatering. Under denna tid har den kommit att lämna ett stort antal hotade arter och biotoper utan skydd, bland annat många sådana arter som enligt EU:s habitatdirektiv borde skyddas. Nu gällande förordning innehåller också arter vars skyddsbehov har ändrats mycket eller delvis.

 

Det förslag som finns på en uppdaterad naturvårdsförordning och som varit på remiss behöver därför under 2023 antas.

 

Svinö holme

 

Landskapsregeringen föreslår en försäljning av landskapets ägor på Svinö holme. Området har höga naturvärden enligt inventeringar. Eftersom försäljningen är påkallad av exploateringsbehov skulle landskapsregeringen medverka till en systematisk exploatering av omistliga naturområden vilket försämrar den biologiska mångfalden och den ekologiska konnektiviteten. En försäljning bör därför inte tillåtas, snarare bör en fredning vara på fråga.

 

Strategi för att stärka den biologiska mångfalden

 

Biologisk mångfald handlar inte bara om naturskydd och art- och biotopskydd. Det handlar minst lika mycket om aktiva förvaltningsåtgärder, minskning av utsläpp av kemikalier och näringsämnen samt smart användning av ytor.

 

På samma sätt som Åland har en energi- och klimatstrategi och en skogsstrategi behövs en strategi för att stärka den biologiska mångfalden. Frågan är av en sådan vikt att en strategi behövs för att tydliggöra åtgärder inom alla de sektorer som har med naturen att göra.

 

 

FÖRSLAG 1

Kapitel: 440 Naturvård (s. 71)

Kapitelmotivering: Föreslås att som nya målsättningar under “Mål år 2023” lägga till följande punkter:

“arbetet fortsätter med att skydda natur på landskapets mark- och vattenområden” samt

“anta naturvårdsförordningen”

 

FÖRSLAG 2

Moment: 944000 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) (s. 184)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Föreslås ändra meningen “Områden i landskapets ägo som lämpar sig för naturskyddsområden utvärderas och inrättas under året.”

till

“De områden i landskapets ägo som lämpar sig för naturskyddsområden, såsom Svinö holme, inrättas under året."

 

FÖRSLAG 3

    

Kapitel: 440 Naturvård (s. 72)

Kapitelmotivering: Meningen “Föreslås ett anslag om 100.000 euro för programmet om frivilligt skydd av skog och mark enligt riktlinjer framtagna av miljöbyrån och skogsbruksbyrån.”

ändras till

“PAF-medel från moment 89250 finansierar det nya programmet om frivilligt skydd av skog och mark enligt riktlinjer framtagna av miljöbyrån och skogsbruksbyrån. Riktlinjerna anger prioriterade naturtyper att skydda och medlen används för att enligt avtal med markägare ge ersättning för åtgärdsbegränsningarna i fråga. Målsättningen är att 300 000 euro från PAF-medel används för syftet.”

 

FÖRSLAG 4

    

Moment: 89250 Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet (s. 180)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Föreslås att meningen “Med hänvisning till kapitel 350 föreslås en reservering av penningautomatmedel om 3.876.000 euro att i första hand användas till tryggande av vattenförsörjning, vattenförbättrande åtgärder, äldreomsorgsinvesteringar och e-förvaltningsprojekt.”

ersätts med

“Med hänvisning till kapitel 350 föreslås en reservering av penningautomatmedel om 3.876.000 euro att i första hand användas till tryggande av vattenförsörjning, vattenförbättrande åtgärder, frivilligt naturskydd, äldreomsorgsinvesteringar och e-förvaltningsprojekt.”

 

FÖRSLAG 5

 

Moment: 944000 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R) (s. 184)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Föreslås att meningen “Landskapsregeringen avser arbeta för alternativa möjligheter för att uppnå högre andel skyddade områden dels genom fastighetsväxling, dels genom att stärka det frivilliga ägandet kring skogen.”

ändras till

“Landskapsregeringen avser arbeta för alternativa möjligheter för att uppnå högre andel skyddade områden dels genom fastighetsväxling, dels genom att främja frivilliga avsättningar av såväl mark- som vattenområden.”

 

FÖRSLAG 6

 

Moment: 44000 Naturvård, verksamhet (s. 71)

Ändring av anslag: Minskas med 60 000 euro

Momentmotivering: Föreslås att ett nytt sista stycke läggs till enligt följande:

“Under året påbörjas arbetet med en strategi för biologisk mångfald. Strategins uppgift är att staka ut en åländsk målbild för naturen till 2030, förankrat i EU:s strategi för biologisk mångfald samt den kommande Konventionen för biologisk mångfald. Strategin ska också utifrån en nulägesbeskrivning ta fram åtgärdsområden och olika typer av verktyg som Åland kan använda för att främja den biologiska mångfalden. Sådana åtgärder kan vara att ta fram förtydligade inventeringsplaner, utveckla nya skyddsformer, anta nya principer för hur landskapsägda marker ska förvaltas, ange vilka typer av EU-projekt som Åland behöver ingå i etc. På så sätt ger strategin en helhetsbild av läget för biologisk mångfald både på land och till havs, underlättar prioriteringar och satsningar samt tydliggör vad som ännu saknas för en full förståelse av helhetsbilden. Redan idag pågående naturvårdsinventeringar, vattenvårdssatsningar, skötselplaner med mera kan på så sätt kopplas till det övergripande arbetet mot gemensamma målsättningar. För ändamålet anslås 40 000 euro. Också examensarbeten och högskolepraktikanter välkomnas i arbetet.”

 

FÖRSLAG 7

    

Moment: 89230 Landskapets fastighetsverk (s. 179)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Föreslås att fullmakten för avyttring av Svinö holme stryks.

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Simon Holmström

 

 

 

Alfons Röblom