Budgetmotion 77/2022-2023

Få fart på omställningen av skärgårdstrafiken

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   77/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Få fart på omställningen av skärgårdstrafiken

 

Den förändringskraft som finns i den åländska skärgården idag syns bäst i form av den nya inflyttningsvågen, också av barnfamiljer, som till och med på vissa håll skapat en bostadskö. En grundbult för att stimulera utveckling i skärgården är förutsägbara och fungerande transporter.

 

Utmaningarna är dock många. Det frigående tonnaget har en hög medelålder. Färjorna är byggda för fossildrift och är inte särskilt energieffektiva. Eftersom många är gamla, är det inte konstigt att det sker driftsstörningar och att dessa kan dra ut på tiden då inte reservdelar alltid finns till handa. De skenande kostnaderna kommer bara att öka då EU i linje med Fit for 55 stramar åt tumskruvarna.

 

Omställningsplanen

 

Landskapsregeringen har ännu inte presenterat sin utlovade omställningsplan, som syftar till att förklara vilken målsättningen är för skärgårdstrafiken och hur trafiksystemet därför ska förändras, trots att detta arbete påbörjades redan 2021. Inte heller har något första utkast kommit till lagtingets kännedom.

 

I frånvaron av en övergripande plan för omställningen tvingas lagtinget att ställas inför knivskarpa lägen med förnyelse av färjeupphandlingar som måste verkställas så att trafiken ska fortsätta löpa. Lagtinget ställs inför fullbordat faktum efter fullbordat faktum, utan att någon utveckling sker. Detta fokus på enskilda linjer, fartyg och tidtabeller resulterar i ett helt onödigt dyrt och icke-funktionellt lapptäcke. Utan en omställningsplan låser vi in ännu flera upphandlingar i fossildrift.

 

Budgetförslaget nämner att en omställningsplan håller på att tas fram, dock med väldigt liten bakgrundstext och syftesbeskrivning. Det är mycket svårt att utläsa vilken vikt landskapsregeringen tillmäter omställningsplanen. Det finns ingen tidplan för dess arbete, inget anges om hur ett parlamentariskt stöd ska nås och det framkommer inte på vilket sätt omställningsplanen ska få konkret verkan 2023, såsom projekterings- eller utredningskostnader.

 

Avbryt gubben-ur-lådan-förslag

 

Landskapsregeringen går med baken fram när de föreslår att projektet med Prästösundsbron ska aktiveras, dock utan kostnadsuppskattning, och att en förstudie för att kartlägga genomförbarhet med en tunnel till Föglö ska inledas. Med detta säger landskapsregeringen automatiskt att de inte kommer att bry sig om vad en kommande omställningsplan ger för resultat. Det finns inget som helst analytiskt resonemang som förklarar varför landskapsregeringen önskar cementera såväl norra linjen samt södra linjen genom dessa stora kommande investeringar.

 

Det är också anmärkningsvärt att landskapsregeringen inte låter lagtinget diskutera meddelandet om tunnelfrågan, med basen i det slutbetänkande som den parlamentariska kommittén kommit fram till, innan beslut om förstudieanslag ska fattas. För att inte stora projekt ska stanna av vid regeringsskiften, har det tidigare varit landskapsregeringens avsikt att säkerställa ett parlamentariskt understöd, vilket nu förbises.

 

Landskapsregeringen har inte heller, trots skrivning i slutbetänkandet, bemödat sig att göra eller beställa en grundlig hållbarhetsanalys av projektet. Hur kan vi allokera så mycket som en halv miljon till en förstudie utan att veta att det är en hållbar satsning enligt de principer som Åland följer? Om det vi vet idag om berggrunden verkar det visserligen finnas goda förutsättningar för en tunnel mellan fasta Åland och Föglö enligt den norra sträckningen. Baserad på det är landskapsregeringen beredd att lägga en halv miljon euro på en förstudie. Är man beredd att göra det så borde man också vara beredd att göra en hållbarhetsanalys före. En sådan skulle utgå ifrån de fyra hållbarhetsprinciperna och innehålla en konsekvensanalys av...

1. effekterna för trafiksystemet

2. effekterna för människor

3. effekterna för miljön, samt

4. effekterna för den samhälleliga ekonomin och resursanvändningen

... baserat på vison, nuläge och olika scenarios för att överbrygga gapet mellan nuläge och vision.

 

Med tanke på att en tunnel är en megasatsning för Åland hade det varit djupt ogenomtänkt att lägga pengar på saker som vi inte ens vet med säkerhet om vi vill ha.

 

FÖRSLAG 1

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Kraftigt minskad klimatpåverkan

Sida:16

Följande text läggs till: “Landskapsregeringens omställningsplan för skärgårdstrafiken utgör ett vägledande styrdokument i kommande infrastrukturinvesteringar över mandatperioder.” efter meningen “Åtgärder för fossilfri vägtrafik, uppvärmning, skärgårdstrafik, elproduktion, elanvändning samt skogs- och jordbrukets utsläpp står i fokus.”

 

FÖRSLAG 2

 

Moment: 975000 Fartygs- och färjeinvesteringar (R) (s. 187)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Föreslås att ersätta stycket som börjar med “Klimatmålen i EU“ med följande:

“För att styra skärgårdstrafiken i en hållbar riktning har landskapsregeringen under 2021 arbetat med en omställningsplan. Omställningsplanen ska innehålla målsättning om hur skärgårdstrafiken ska se ut utifrån givna årtal för att möta EU-krav och åländska hållbarhetsmål, och staka ut investeringar som behöver göras för givna tidsintervall för att nå dit. Den beskriver på så sätt behovet av omställning av rutter, drivmedel och kapacitetstyp och därtill hörande infrastruktur.”

FÖRSLAG 3

 

Moment: 976000 Infrastrukturinvesteringar (R) (s. 190)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Föreslås att meningen “Under året återaktiveras arbetet med Prästösundsbron.” stryks.

 

FÖRSLAG 4

 

Moment: 976000 Infrastrukturinvesteringar (R) (s. 190)

Ändring av anslag: minskas med 440 000 euro

Momentmotivering: Föreslås att stycket

“Inom projektet fast förbindelse till Föglö påbörjas en förstudie, inklusive geotekniska och geologiska undersökningar i syfte att kartlägga förutsättningarna för projektets genomförande. För arbetet ingår ett anslag om 500.000 euro. Materialet ska även ligga till grund för en ansökan om extra anslag.”

ersätts med

“För att klargöra att en fast förbindelse till Föglö uppnår kraven i de åländska hållbarhetsmålen beställs en hållbarhetsanalys av scenarier för strategiska investeringsbeslut, för vilket anslås 60 000 euro. Utifrån den parlamentariska tunnelkommitténs rapport framläggs dessutom ett meddelande till lagtinget för att säkerställa att en bred parlamentarisk förankring föreligger för en så stor investering en tunnel innebär. I det meddelandet framgår hur tunnellösningen skulle vara en funktionell pusselbit inom ramen för det omställningsplan som tagits fram.“

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Alfons Röblom

 

 

 

Simon Holmström