Budgetmotion 78/2022-2023

Färdplan för cirkulär ekonomi

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  78/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Färdplan för cirkulär ekonomi

 

Dagens ekonomiska modell bygger på ett linjärt materialflöde som går genom stadierna extraktion - produktion - användning - avfall där en stor del av de råvaror som extraheras från naturen används en gång och sedan inte kommer naturen tillgodo igen. I värsta fall blir avfallet skadligt avfall utanför naturens kretsloppssystem. Modellen bygger på ett konstant ökat inflöde av material från naturen till samhällets verksamheter vilket visar sig i form av ett överuttag av resurser. Vidare används och tillverkas också ämnen på ett sådant sätt att det systematiskt förgiftar och förstör mark, vatten och luft.

 

Det är därmed av största vikt att arbeta för att inom en snar framtid ställa om vår konsumtion och produktion till en cirkulär ekonomi inom ramarna för de fyra hållbarhetsprinciperna i Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Detta skulle kunna medföra stora affärsmöjligheter. Reparationer, rekonditionering och upcycling, resurseffektivitet samt delnings- och hyresekonomi är trender som är här för att stanna.

 

Cirkulär ekonomi handlar om mycket mer än avfallshantering, det handlar om översyn av materialflöden i alla skeden i livscykeln. Med tanke på kommande EU-reglering behöver Åland vara förberedd på att bättre ha koll på materialflöden och system för att sluta kretsloppen. Ett klokt sätt att göra detta på är att såsom bland annat Finland och Sverige anta styrdokument för cirkulär ekonomi.

 

 

FÖRSLAG 1

    

Kapitel: 460 Cirkulär ekonomi (s. 76)

Kapitelmotivering: Föreslås ett nytt stycke som ett nytt andra stycke enligt följande:

“För att ta ett helhetsgrepp över de åländska åtgärderna för att stimulera arbetet för ökad cirkulär ekonomi påbörjar landskapsregeringen arbetet med en färdplan för cirkulär ekonomi. Färdplanens syfte är att se över hur produktion och konsumtion på Åland på kort och lång sikt kan ställas om inom ramen för hållbarhetsprincipernas ramar och ett cirkulärekonomiskt förhållningssätt. Färdplanen ska syfta till att beskriva hur visionen ser ut med konkreta målområden med därtill följande åtgärdsområden för att ta steg mot visionen. Konkreta mål kan omfatta ramar för ämnen och produkter som inte ska ingå i ett cirkulärekonomiskt system och som ska fasas ut samt föreslå åtgärder för hur en utfasning ska förverkligas och åtgärder för att minska och förändra ålänningars konsumtion för att minska trycket på naturens resurser eftersom alla material oavsett inte går att använda i oändlighet på grund av deras beskaffenhet. Färdplanen identifierar vidare kritiska branscher som bör gå i bräschen för en omställning. Arbetet leds av en expert, för vilken 30 000 euro anslås, som har en sektorsövergripande referensgrupp tillsatt som stöd.”

 

FÖRSLAG 2

    

Moment: 46000 Cirkulär ekonomi, verksamhet (R) (s. 76)

Ändring av anslag: Höjs med 30 000 euro

Momentmotivering: Föreslås att följande text läggs till motiveringen:
”Anslås 30 000 euro för att ta fram en färdplan för cirkulär ekonomi.

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Alfons Röblom

 

 

 

Simon Holmström