Budgetmotion 8/2023-2024

Tillräckliga medel för en omställning av primärnäringarna

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr    8/2023-2024

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom

2024-05-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Tillräckliga medel för en omställning av primärnäringarna

 

En ansvarsfull rambudget bör inkludera nödvändiga investeringsbehov för att nå de uppsatta målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan - också när det gäller primärnäringarna.

 

Landskapsregeringens stöd till primärnäringarna måste styra mot regenerativa verksamheter som främjar biologisk mångfald, minskad kemikalieanvändning, utvecklad ekosystembaserad verksamhet, ökad näringscirkulation samt sparsamhet med vatten. Detta för att framtidssäkra de åländska primärnäringarna och stärka aktörernas möjlighet till långsiktig avkastning.

 

Naturskyddet är fortsättningsvis svagt på Åland. Forskning visar att om vi ska nå ett tillräckligt naturskydd behöver vi arbeta inte endast med direkt skydd av natur utan även säkerställa att de ekonomiska medel som vi satsar i primärnäringarna också styr åt rätt håll.

 

Under rambudgetperioden ska kommande CAP-strategi utformas - en strategi som sträcker sig över 2030, d.v.s. då målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan ska vara uppfyllda. Om landskapsregeringens överskottsmål för perioden ska kunna bedömas som realistiskt eller inte behöver en analys av de fortsatta stöden till primärnäringarna tas fram. I fall det behövs ökade insatser till primärnäringarna för att uppnå målen behöver dessa insatser införas i rambudgeten.

 

 

 

FÖRSLAG

 

Ändring av enbart motiveringen

    

 

Politikområde: 6

Sida/sidor:  27

Ändring av motiveringen under politikområdet:

Under texten:

”Utöver detta har landskapsregeringen gått in för ytterligare åtgärder för politikområdet. Detta innebär att man avser att göra en översyn av verksamheterna, utreda effekterna av möjliga resultatförbättringar inom bland annat följande områden:”

 

Infogas två nya punkter:

“Landskapsregeringen återkommer till lagtinget med en analys över om nuvarande stöd till primärnäringarna är tillräckliga för att uppnå målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan.”

 

“Kommande CAP-strategi utformas så att den styr mot regenerativa verksamheter som främjar biologisk mångfald, minskad kemikalieanvändning, utvecklad ekosystembaserad verksamhet, ökad näringscirkulation samt sparsamhet med vatten - i linje med målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan.”

 

 

 

 

 

Mariehamn den 17 maj 2024

 

 

 

Alfons Röblom