Budgetmotion 80/2022-2023

Åland behöver mer utveckling och innovation

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  80 /2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Åland behöver mer utveckling och innovation

 

Flera utredningar visar att regioner och länder som satsar på så kallad FUI-verksamhet, d.v.s. forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, har högre attraktionskraft och bättre verktyg för att skapa ekonomisk framgång. Detta har lyfts av bl.a. ÅSUB.

 

Just nu saknas viktiga strukturer för forskning, utveckling och innovation på Åland. Det är mycket oroande med tanke på den enorma chans Åland har att etablera sig som ett naturligt centrum för förnybar energi i Norden. Det finns också andra områden där Åland vore ett naturligt nav i innovationsarbetet; t.ex. inom hållbart vattenbruk, havsfrågor, biologisk mångfald, sociala innovationer och autonomifrågor.

 

En parlamentarisk kommitté, under ledning av dåvarande finansminister Torbjörn Eliasson (C), kom med sitt betänkande i december 2020. Kommittén var överens om att PAF-medel borde användas till forsknings-, utvecklings- och pilotprojekt i linje med utvecklings- och hållbarhetsagendan.

Eliasson-kommittén föreslog att en oberoende instans, t.ex. ett forskningsråd, borde utses för förslagsvis en period på sex år. Regelverket för forskningsrådets verksamhet bör enligt kommittén fastställas av lagtinget. Kommittén föreslog också att minst en tredjedel av medlemmarna i rådet ska utgöras av externa internationella forskningsorganisationer.

 

Landskapsregeringen bör under 2023 tillsätta ett oberoende forsknings- och innovationsråd.

 

Om Åland ska ha chansen att delta i viktiga forsknings-, utvecklings- och pilotprojekt krävs att landskapet har en strukturerad beredskap att bistå med ekonomiska resurser. Det finns många exempel på att samhället får tillbaka mer pengar per satsad euro. Därför bör det klargöras att en tillräcklig del av de PAF-medel som framöver blir över efter sedvanlig fördelning ska reserveras och kanaliseras till Ålands forsknings- och innovationsråd.

 

Med hänvisning till den snabba utveckling vi nu ser på Åland - och med hänvisning till den tydliga viljeyttring som lagtingspartierna, genom den parlamentariska Eliasson-kommittén, formulerade - bör skrivningarna om detta förtydligas i budgeten för 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRSLAG

    

Kapitel: 535 Utbildningsverksamhet (s. 90)

Kapitelmotivering:
Föreslås att texten

”Därtill kommer landskapsregeringen fortsätta att utveckla förutsättningarna för högre utbildning och forskning genom att bl.a. arbeta för tillkomsten av forskningsstrukturer.”

ändras till:

”Landskapsregeringen fortsätter att utveckla förutsättningarna för högre utbildning och forskning. Under 2023 tillsätts ett oberoende forsknings- och innovationsråd, och PAF-finansieringen för rådets verksamhet och syfte förtydligas.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Alfons Röblom

 

 

 

Simon Holmström