Budgetmotion 81/2022-2023

En trovärdig klimatpolitik

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  81/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Alfons Röblom m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

En trovärdig klimatpolitik

 

Klimatkrisen är ett av de största existentiella hoten idag med påverkan på alla samhällssektorer under överskådlig tid. Under de senaste åren har europeiska och i synnerhet alla de nordiska länderna implementerat lagstiftning som reglerar, stöder, koordinerar och styr klimatarbetet på en övergripande nivå för att anpassa sig till Parisavtalets målsättning att begränsa den globala uppvärmningen till helst under 1,5°C i förhållande till förindustriell tid samt till EU:s Gröna giv. Finland uppdaterade sin klimatlag under året för att stärka den strategiska styrningen på utsläppsminskningarna till följd av globala avtal och EU-lagstiftning.

 

Även om de åländska utsläppen sedan 1990 har minskat, är de fortfarande per capita stora i internationell jämförelse. Åland har årssatta fastslagna klimatmål men inget ramverk som reglerar vilka sektorer som ska bidra med vilken utsläppsminskning och i vilken takt.

 

För att göra den samlade klimatpolitiken överskådlig och gällande över flera mandatperioder har landskapsregeringen utarbetat ett förslag till åländsk klimatlag. Syftet med en klimatlag för Åland är att förpliktiga kommande landskapsregeringar att ta fram och följa konkreta planer för att minska de åländska utsläppen, och regelbundet rapportera till lagtinget om hur arbetet med att minska utsläppen inom alla sektorer går. Lagen ska också innehålla fastslagna utsläppsminskningsmål. På det sättet behöver politiken relatera till klimatarbetet, istället för att klimatet blir ett bihang till politiken. Utan en klimatlag riskerar arbetet att minska utsläppen vara ad-hoc-artade, ryckiga och med låg kostnadseffektivitet.

 

Budgetförslaget anger inte på vilket sätt landskapsregeringen avser att arbeta vidare med klimatlagen, trots att en sådan är helt avgörande för att stärka den strategiska styrningen mot ett fossilfritt Åland. Det står inte heller vilka avväganden som görs till följd av hur EU:s Fit for 55 påverkar Åland, eller vad man avser att göra med den klimatutredning som torde färdigställas under 2022 som ett led i klimatlagsarbetet.

 

 

FÖRSLAG

    

Rubrik i den allmänna motiveringen: Kraftigt minskad klimatpåverkan

Sida: 16

Ändring av motiveringen:

Föreslås att efter följande text:

“Klimatlagen ska vara grunden för det arbete som krävs för att Ålands utsläpp av växthusgaser ska minska till nivåer som uppfyller Parisavtalet.”

läggs till:

”Med utgångspunkt i det tidigare utförda arbetet samt den klimatutredning som beställts om de åländska utsläppen, återkommer landskapsregeringen till lagtinget med ett meddelande om hur man avser föra en långsiktig, strategisk och sektorsövergripande klimatpolitik för Åland.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Alfons Röblom

 

 

 

Simon Holmström