Budgetmotion 83/2022-2023

Främja en hållbar livsmedelsproduktion

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  83/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Främja en hållbar livsmedelsproduktion

 

Den mat vi lägger på tallriken spelar roll. Genom Ålands hållbara livsmedelsstrategi har Åland förbundit sig att arbeta för att fler ska äta närproducerad, näringsrik, giftfri och klimatsmart mat som bidrar till att skydda den biologiska mångfalden och minskar näringsutsläppen. Enligt budgetförslaget ska strategin revideras under året, vilket Hållbart initiativ välkomnar. Strategin behöver på ett mycket tydligare sätt än tidigare uppställa konkreta mål som går i linje med de fyra hållbarhetsprinciperna i Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Detta förenklar sedan aktiveringen av progressiva åtgärder i livsmedelsklustret. Det finns mycket att göra för att ställa om lantbrukssektorn, alltifrån stödsystem samt rådgivnings- och projektverksamhet till lagstiftning. Det är viktigt att samhället stöder utvecklingsverksamheten särskilt i ekonomiskt oroliga tider, för att utvecklingen inte ska avstanna.

 

En självklar del i att främja en hållbar livsmedelsproduktion är att de offentliga verksamheter eller offentligt finansierade verksamheterna som aktivt arbetar i anslutning till producenterna och producentorganisationerna tydligare fokuserar sitt arbete.

 

Ålands landsbygdscentrum

 

Landsbygdscentret är en av de verksamheter som är ägnade att bidra till ett attraktivt och framgångsrikt matkluster på Åland. Det framgår dock inte i budgetförslaget på vilket sätt landsbygdscentret ska arbeta med övriga spjutspetsar i Ålands hållbara livsmedelsstrategi än “Hållbar och kreativ matregion lockar till besök". Landsbygdscentret borde ha en övergripande samordnings- och kontrollfunktion för att hela strategin förverkligas. Centret ska alltså i minst lika stor grad främja minskad kemikalieanvändning, ökad agroekologisk verksamhet, sparsamhet med vatten, utökad biologisk mångfald och ökad näringscirkulation. För att mer fokuserat styra den åländska matproduktionen i den riktningen föreslår vi att landskapsregeringen strukturerar om landsbygdscentrets uppdrag i denna riktning.

 

Granskning av avtal med Ålands hushållningssällskap

 

En annan organisation som landskapsregeringen stöder för att främja lantbruket är Hushållningssällskapet. Samarbetet har en lång historia. När landskapsregeringen 2012 förde över försöksverksamheten till Hushållningssällskapet var avsikten att koppla den närmare rådgivningsverksamheten. Två år efter att försöksverksamheten fördes till Hushållningssällskapet skrevs det ett nytt resultatavtal för att samordna den med rådgivningsverksamheten varpå systemet fortsatt.

 

I föreliggande budgetförslag ska 585 000 € utgå till Hushållningssällskapet inom ramen för ramavtalet 2021-2025. Det är en stor budget för en extern aktör, varför styrningen från näringsavdelningen får en central roll. Mot bakgrund av den finanspolitiska situation som Åland befinner sig i är det viktigt att genomlysa alla verksamheters måluppfyllnad. En granskning av medlens användning har på senare tid inte gjorts men är nu påkallad.

 

Utöver avtalets årliga anslag om 585 000 € tillkommer 100 000 € för övrig projektverksamhet. Även om avsikten är god föreligger ett knepigt rättviseperspektiv. Då övriga föreningar är förvisade till PAF-finansiering, LEADER-finansiering eller övrig medelsinsamling för att bedriva projektverksamhet förefaller detta specialstöd, med få specifika villkor, orättvis. Verksamheten borde söka stödmöjligheter på samma villkor som alla andra så att gemensamma samhällsmedel ur finanspolitisk synvinkel går till de projekt som anses uppfylla de gemensamma samhällsmålen i högsta grad. Vi föreslår därför att anslaget stryks.

 

 

FÖRSLAG 1

    

Moment: 61100 Ålands landsbygdscentrum (s. 101)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Föreslås att lägga till en ny första punkt under “Ansvarsområden” enligt följande:

“främja minskad kemikalieanvändning, ökad agroekologisk och regenerativ verksamhet, sparsamhet med vatten, utökad biologisk mångfald och ökad näringscirkulation i lantbruket”

 

FÖRSLAG 2

    

Moment: 61500 Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar (R) (s. 103)

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Föreslås att lägga till en text efter stycket som slutar med “...livsmedel till konsumenter.” enligt följande:

“En grundlig, extern granskning sker under året för att utreda kopplingen mellan avtalets målsättningar och den utförda verksamheten. Utredningen ska bedöma måluppfyllnad utifrån Ålands hållbara livsmedelsstrategi samt föreslå en förtydligad målbeskrivning som bättre kopplar till de fyra hållbarhetsprinciperna inför kommande avtalsförändring.”

 

FÖRSLAG 3

    

Moment: 61500 Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar (R) (s. 102)

Ändring av anslag: Minskas med 100 000 euro

Momentmotivering: Föreslås att följande stryks:Föreslås även att ett anslag om 100.000 euro kan användas till att utanför det fleråriga avtalet med Ålands hushållningssällskap r.f. finansiera allmänna projekt för utvecklingen av näringen samt för att stärka den lokala produktionen och bidra till genomförandet av den hållbara livsmedelsstrategin som föreslås uppdateras och genomförs med uppdaterade riktlinjer från 2023.”

 

FÖRSLAG 4

 

Moment: 61500 Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar (R), s. 103

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Föreslås att stycket “Föreslås även att ett anslag om 100.000 euro kan användas till att utanför det fleråriga avtalet med Ålands hushållningssällskap r.f. finansiera allmänna projekt för utvecklingen av näringen samt för att stärka den lokala produktionen och bidra till genomförandet av den hållbara livsmedelsstrategin som föreslås uppdateras och genomförs med uppdaterade riktlinjer från 2023.”

ändras till

“Ålands hållbara livsmedelsstrategi uppdateras under året för att utgöra ett konkret styrdokument för att nå en hållbar livsmedelsproduktion utifrån konkreta, årssatta målsättningar i enlighet med de fyra hållbarhetsprinciperna.”

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Simon Holmström

 

 

Alfons Röblom