Budgetmotion 84/2022-2023

Mer kollektivtrafik

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr   84/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Mer kollektivtrafik

 

Det har nog aldrig varit billigare att ta bussen! Efter den färska reformen av kollektivtrafiken kostar en biljett 2,50 euro. Med dagens drivmedelspriser står sig bussen överlägsen för de sträckor som bussresan är aktuell. Men det är inte alltid möjligt av praktiska skäl att ta bussen, speciellt med dagens turlistor och busslinjer. Exempelvis gör frånvaron av kvällsturer att flera inte bemödar sig att ta morgonturen. Barn och ungdomars fritidsaktiviteter på annan ort gör i det fallet att föräldrar behöver skjutsa dem med bil.

 

Att åka kollektivt är en stor klimatgärning. Idag står vägtrafiken för den största andelen av de åländska utsläppen. Om målsättningen för 2030 är att vägtrafikutsläppen måste minska med 50 % behöver Åland göra mycket mer för att stimulera bussåkande.

 

Den åländska kollektivtrafiken har under överskådlig tid varit underbudgeterad. I jämförelse med andra regioner, även de med utspridd befolkning, är Åland inte någon nämnvärd föregångare.

 

Trafikförsörjningsprogram

 

Landskapsregeringens förslag på trafikförsörjningsprogram för 2023-2026 har en stor grad av flexibilitet och säger därmed inte mycket om de politiska aspirationerna. Den svarar inte på något sätt på frågan om hur många bilresor som man avser byta till bussresor, vad målet är för restidskvoterna och vilken attraktionsnivå för kollektivtrafiken som ska eftersträvas. Utan konkreta mål blir det svårt att veta om föreslagna satsningar prickar rätt. Icke-strategisk kollektivtrafikpolitik riskerar att bli kostsamt.

 

Konkreta satsningar 2023

 

Det är varje budgets uppdrag att sedan förverkliga programmet. I föreliggande budgetförslag, i frånvaron av fastställt trafikförsörjningsprogram, finns dock redan satsningar på fler turer under högsäsong och en utredning av matarlinje mellan Godby och Mariehamn. Detta är självfallet goda förslag, men otillräckliga.

 

Behovet av en expresslinje mellan Godby och Mariehamn ska inte behöva utredas. En sådan satsning borde komma till skott under året, vilket kunde medföra en kostnad under 2023 på 60 000 € om trafiken kommer igång under hösten.

 

Att samordna turlistorna med skärgårdens turlistor borde vara en lågt hängande frukt. Det är också möjligt att mindre fordon kan användas i större utsträckning för de sträckor där passagerarbehovet inte är som allra störst, framför allt i glesbygd. Dessa kunde med fördel upphandlas skilt.

 

Förutom de framåtsyftande satsningarna borde också landskapsregeringen på ett bättre sätt marknadsföra de fördelar som finns med kollektivt resande. Den minskade biljettkostnaden samt förstärkningen av tätortstrafiken är redan en stor förbättring sedan tidigare, som borde utnyttjas mer. Vi föreslår därför en kampanj för ökat kollektivt resande om en kostnad på 30 000 €.

 

För en hel del hade bussen nog varit ett alternativ om det inte är så långt till busshållplatsen. För att hjälpa folk att byta transportsätt bör busshållplatserna blir mer attraktiva. Vi föreslår att landskapsregeringen installerar elcykelparkeringar med tak, möjlighet att ladda cykeln och låsa den till ett ställ eller liknande, samt inleder ett projekt för att via applikation tillhandahålla aktuell trafikinformation. Detta kan med fördel inledningsvis göras vid fem strategiska busshållplatser (t.ex. Söderby, Godby, Storby, Kvarnbo eller Finby). Antalet uppgraderade busshållplatser kan öka i antal år efter år. Kostnaden uppgår till 150 000 €.

 

Finansiering

 

Vägunderhållets gjorda investeringar, dvs grundförbättringar, ombeläggningar och övriga avskrivningsbara investeringar ligger inbakade i moment 976000. Landskapsregeringen föreslår en markant ökning för 2023 jämfört med 2022 års budget, nämligen 1 miljoner euro mer för beläggning, grundförstärkning, vägförrättning samt trafiksäkerhetsåtgärder samt 0,3 miljoner euro mer för reinvestering i vägnätet. Någorlunda samma differens uppnås i jämförelse med 2021 års budget. Den ökade inflationen kan inte i sig självt förklara den markanta anslagsökningen. Till viss del kan utökningen dock handla om utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet längs huvudvägarna.

 

Med tanke på att de åländska vägarna med några undantag är i förhållandevis gott skick är det finanspolitiskt klokt att minska investeringsanslaget för att ge rum till de föreslagna satsningarna i denna motion. Minskade drifts- och underhållsåtgärder, särskilt inom asfaltbeläggningsprogrammet, utan att tumma på trafiksäkerheten, vore närmast till hands.

 

 

FÖRSLAG 1

    

Kapitel: 700 Allmän förvaltning (s. 115)

Kapitelmotivering: Föreslås att meningen “Inom utvecklingen av kollektivtrafiken på Åland tas ett nytt trafikförsörjningsprogram och trafiken utvecklas för att bättre stödja besöksnäringen och pendlingen.”

ersätts med

“Inom utvecklingen av kollektivtrafiken på Åland tas ett nytt trafikförsörjningsprogram fram som lägger upp konkreta mål för hur kollektivtrafiken ska bidra till hållbarhetsmålen i Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. I arbetet läggs särskild vikt vid att samordna turlistorna med skärgårdens turlistor och utöka antalet kvällsturer.”

 

FÖRSLAG 2

    

Moment: 74700 Övrig trafik, verksamhet (s. 123)

Ändring av anslag: Ökas med 240 000 euro

Momentmotivering: Föreslås att meningen “Kollektivtrafik med en direktlinje mellan Godby och Mariehamn utreds även under året och en dialog med skolorna inleds för att undersöka om logistiken kring skoltransporterna inom kollektivtrafiken genom förändrade rutiner kunde optimeras.”

ersätts med

“Kollektivtrafik med en direktlinje mellan Godby och Mariehamn verkställs under året och en dialog med skolorna inleds för att undersöka om logistiken kring skoltransporterna inom kollektivtrafiken genom förändrade rutiner kunde optimeras.”

samt att följande text tillkommer därpå:

“För att lyfta fördelarna med kollektivt åkande och informera om dess möjligheter inleder landskapsregeringen en kampanj för ökat kollektivt resande, vilket anslås 30 000 euro.

 

Med syfte att stimulera fler att åka kollektivt uppgraderas busshållplatser där potentialen finns att fler kombinerar cyklism och kollektivt åkande. Därför inleder landskapsregeringen ett projekt för att installera elcykelparkeringar med tak samt möjlighet att ladda cykeln och låsa den till ett ställ eller liknande vid strategiskt valda busshållplatser för en kostnad på 150 000 euro.”

 

FÖRSLAG 3

    

Kapitel: 700 Allmän förvaltning (s. 115)

Kapitelmotivering: Föreslås att meningen: “Det pågående projektet Ålandstrafikens digitaliseringsresa gör boknings- och biljetteringssystemen effektivare och mer användarvänliga, men arbetar även med bättre och smidigare back-officefunktioner och tillförlitligare statistik.”

ersätts med:

“Det pågående projektet Ålandstrafikens digitaliseringsresa gör boknings- och biljetteringssystemen effektivare och mer användarvänliga samt skapar förutsättningar för att bygga en applikation för aktuell trafikinformation, men arbetar även med bättre och smidigare back-officefunktioner och tillförlitligare statistik.”

 

FÖRSLAG 4

    

Moment: 976000 Infrastrukturinvesteringar (R), (s. 188)

Ändring av anslag: Minskas med 240 000 euro

Momentmotivering: Föreslås att följande motivering läggs till: ”Med tanke på att de åländska vägarna med några undantag är i förhållandevis gott skick är det finanspolitiskt klokt att minska investeringsanslaget för vägunderhållet. Minskade drifts- och underhållsåtgärder, särskilt inom asfaltbeläggningsprogrammet, utan att tumma på trafiksäkerheten, vore närmast till hands.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

Simon Holmström

 

 

 

Alfons Röblom