Budgetmotion 85/2022-2023

Vattenförbättrande åtgärder

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 85/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Simon Holmström m.fl.

2022-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Vattenförbättrande åtgärder

 

Också den senaste sommaren upplevde vi topptemperaturer, algblomningar och skadliga bakterier i våra omkringliggande vatten. Klimatkrisens allt större påverkan på vattenkvaliteten gör det ännu mer akut att vidta vattenförbättrande åtgärder.

 

Än finns mycket att göra för att minska näringsbelastningen till Östersjön. Förutom att genom vattenlagen begränsa utsläppen från vattenbruk behöver Åland förhindra att näringsämnen läcker ut från land till hav. Den senaste statusklassificeringen gör det tydligt att inre vikar och flera sjöar har dålig vattenstatus, med utsläpp härrörande från jordbruk, skogsbruk och enskilda avlopp.

 

Enligt budgetförslaget ska 125 000 euro i PAF-medel avsättas som startfinansiering i ett fyraårigt projekt för att säkra vattenförsörjningen på Åland samt återställa övergödda sjöar och vikar. Medlen ska användas antingen av landskapsregeringen själv eller som samarbetsprojekt. Det är särskilt viktigt att projektet fokuserar på konkreta spaden-i-marken projekt i de vattenområden, inte nödvändigtvis enbart angivna vattenförekomster, som har en dålig eller otillfredsställande ekologisk statusklassificering och där saneringsåtgärder eller förhindrande av fortsatt extern näringsbelastning låter sig göras såsom Markusbölefjärden, Långsjön och Finbydiket. Åtgärderna kan röra sedimentupptagning, vassborttagning, reduktionsfiske, anläggande av våtmarker eller syresättning för att nämna några. För att insatserna ska bära frukt krävs en ytterligare laddning. PAF-medel finansierar anslaget.

 

FÖRSLAG 1

Moment: 45000 Vattenförsörjning och vattenvård, verksamhet (s. 75)

Ändring av anslag: Höjs med 125 000 euro

Momentmotivering: Föreslås att meningen “Totalt avsätts 500.000 euro, varav de 125.000 euro som ingår i föreliggande budgetförslag finansieras med Penningautomatmedel (se kapitel 350).” ersätts med:

“Totalt avsätts 1.000.000 euro, varav de 250.000 euro som ingår i föreliggande budgetförslag finansieras med Penningautomatmedel (se kapitel 350).”

 

FÖRSLAG 2

Moment: 89250 Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet (s. 180)

Ändring av anslag: Minskas med 125 000 euro

Momentmotivering: Föreslås att meningen:Med hänvisning till kapitel 350 föreslås en reservering av penningautomatmedel om 3.876.000 euro att i första hand användas till tryggande av vattenförsörjning, vattenförbättrande åtgärder, äldreomsorgsinvesteringar och e-förvaltningsprojekt.”

ersätts med:

”Med hänvisning till kapitel 350 föreslås en reservering av penningautomatmedel om 3.751.000 euro att i första hand användas till tryggande av vattenförsörjning, vattenförbättrande åtgärder, äldreomsorgsinvesteringar och e-förvaltningsprojekt.”

 

 

Mariehamn den 11 november 2022

 

 

 

 

Simon Holmström                                      Alfons Röblom