Budgetmotion 86/2022-2023

Budgetdisciplin

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 86/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2023-01-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Budgetdisciplin

 

Det tycks alltid finnas en bortförklaring till att överskrida budgetmoment. Detta i kombination med överbudgeterade moment skapar en budgetdisci-plin som lämnar mycket övrigt att önska. Vetskapen om, vilket tycks ha blivit en norm, att det inget gör om pengarna är slut, det finns alltid en tilläggsbudget som reder upp situationen. I tilläggsbudget 4 är det uppenbart att detta tyvärr har hittat en systematik. Anslag som används till annat än vad det ursprungligen var tänkt, anslag som dras in och där verksamheten skjuts på framtiden, felbudgetering eller en reell anslagsökning. Bland annat moment 21010 vilket innefattar merkostnader p.g.a. extra personal, fler resor och Åland 100 bevisar att det behövs en mer ansvarsfull ekonomisk styrning för att uppnå en budget i balans än vad som är fallet idag, då inte ens den verksamhet som styrs från regeringskansliet förmår hålla sig innanför givna ramar. Det yttersta ekonomiska ansvaret bär politikerna. Att budgetmoment överskrids och att kostnadseffektiviserande reformer uteblir vilar tungt på politikernas axlar. Ett kommande finanspolitiskt ramverk fråntar inte politikerna detta ansvar och därför är tilläggsbudget 4 en urusel uppvärmning för vad som komma bör när det gäller den offentliga ekonomin. Förhoppningsvis är tilläggsbudgetarnas era nu förbi i den åländska politiken.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 21010 Regeringskansliet, verksamhet. Sid 6

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Följande text bifogas motiveringen:

Landskapsregeringen säkerställer i det kommande budgetarbetet för 2024 att nödvändig budgetdisciplin och dess innefattande systematik implementeras inom förvaltning och underliggande myndigheter.”

 

 

 

Mariehamn den 13 januari 2023

 

 

 

John Holmberg