Budgetmotion 88/2022-2023

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 88/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2023-01-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

 

Det är av största vikt att ÅMHM ges optimala förutsättningar i arbetet med att förverkliga det havsbaserade vindkraftsprojektet på Åland. I detta arbete ingår bl.a. att i raskt tempo bistå vid framtagandet av de tillståndsprocesser som alla intresserade aktörer är satta att leverera. ÅMHM:s roll får inte underskattas, och måste beaktande tidsperspektivet, betraktas som en framgångsfaktor om bara de rätta förutsättningarna skapas för myndigheten. Till dessa förutsättningar ingår minimal byråkrati och rätt nivå av tillgängliga resurser. Lr bör därför i skyndsam ordning för ÅMHM möjliggöra nettobudgetering då detta underlättar myndighetens köp och försäljning av tjänster. Att snabbt och smidigt ha möjlighet att köpa nödvändiga kompetenser gällande specifika tillståndsprocesser är ett måste och behöver inkludera en snabb uppskalningspotential sett till behov och tidsramar. Det havsbaserade vindkraftsprojektet kan och får inte bromsas av onödig byråkrati, utan bör präglas av  en stark tilltro från landskapsregeringens sida gällande ÅMHM:s förmåga att agera agilt och självständigt.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 84810 Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet, sid 13

Ändring av anslag: -

Momentmotivering: Följande text bifogas momentmotiveringen: ”Landskapsregeringen avser, i syfte att förbättra ÅMHM:s möjligheter att agilt och obyråkratiskt hantera speciellt den havsbaserade vindkraftens stora behov av specifika kompetenser gällande de tillståndsprocesser som föreligger, möjliggöra nettobudgetering för myndigheten och därigenom underlätta köp och försäljning av tjänster. Detta är en nyckel för att skapa snabba och smidiga tillståndsprocesser och uppnå ett lyckosamt utfall av det havsbaserade vindkraftsprojektet.”

 

 

Mariehamn den 13 januari 2023

 

 

 

John Holmberg