Budgetmotion 91/2022-2023

Studiestödssystemet (STUART)

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  91/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

John Holmberg

2023-01-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Studiestödssystemet (STUART)

 

I revisionsrapporten gällande AMS från 2016 framkommer tydlig kritik gällande studiestödssystemet (STUDS) som sjösattes 2011 och upphörde 2019. Revisorn påpekar bl.a. att användarna upplever att varken systemet eller supporten fungerar tillräckligt bra. Detta medför att man inte litar på systemet och är tvungen att ifrågasätta det som levereras på basen av inmatad information. Avsaknaden av manual samt bristande kommunikation mellan användare och supporten leder till återkommande problem.

Ett nytt system upphandlades (STUART) 2019 och tanken var att det skulle vara sjösatt under 2020. Återkommande investeringsbelopp kantar även detta nya system och återkommer ännu i tilläggsbudget 4 2022 med ett anslag om 40 000 €. Känslan som infinner sig när en granskning av revisionsrapport, bokslut, budgetar från 10-15 år bakåt i tiden är att Åland under denna tid inte haft ett välfungerande studiestödssystem som svarat upp till varken användare eller mottagande ålänningars behov. Däremot förefaller stora ekonomiska resurser påförts i syfte att uppnå ett studiestödssystem som motsvarar kraven. Det finns paralleller att dra till det mycket fördyrade alarmsystemet Ålarm som under utvecklingen och implementeringen överskred alla rimliga ekonomiska gränser. Generaliserat finns det fog till kritik av de flesta av landskapsregeringens digitaliseringsupphandlingar. Förseningar och överskridande av budget kännetecknar processerna och här behöver landskapsregeringen bli bättre inte minst med beaktande av det är skattemedel som hanteras och att den eftersträvade produktivitetsvinsten med ett projekt uteblir.

Frågan som nu behöver ställas är om inte skattebetalarna redan i tillräcklig hög omfattning betalat för ett nytt studiestödssystem och budgetslitaget får anses vara nog? Före ytterligare medel tillförs momentet, bör den ekonomiska delen av projektet klareras i syfte att säkerställa att ansvaret för tilläggsfinansiering åligger landskapsregeringen.

 

FÖRSLAG

 

Moment: 986000 Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, investeringar. Sid 18

Ändring av anslag: Anslaget stryks i sin helhet

Momentmotivering: Helhetsbilden kring upphandlingen av studiestödssystemet STUART, behöver klareras gällande tidsplan, kostnader och utformning innan landskapsregeringen påför ytterligare medel till investeringen.

 

 

Mariehamn den 13 januari 2023

 

 

 

John Holmberg