Budgetmotion 92/2022-2023

Ålands tingsrätts dom om skadestånd om 10,5 miljoner jämte ränta noteras som en fordran kopplad till budgetåret 2022

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  92/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2022-09-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Ålands tingsrätts dom om skadestånd om 10,5 miljoner jämte ränta noteras som en fordran kopplad till budgetåret 2022

 

Landskapsregeringen har i en tilläggsbudget under hösten 2022 upptagit 565.000 euro för de direkta kostnader som uppsägningen av avtalet för trafiken till Föglö inklusive ny elhybridfärja föranlett. I denna städarbudget upptas ytterligare 121.000 euro för juridiska kostnader och ersättningar kopplade till hävandet av avtalet om totalentreprenad på Föglölinjen.

Övriga kostnader som hävandet av avtalet kan medföra, dvs det belopp om 10,5 miljoner euro i enlighet med Ålands tingsrätts dom samt de räntekostnader och juridiska kostnader som ytterligare tillkommer bör också landskapsregeringen redogöras för. Trots att domen överklagas så borde landskapsregeringen konstatera att det finns en dom i ärendet och även redogöra för de räntor som tillkommer.

Lagtinget och finansutskottet står fortfarande helt och hållet utanför beslutet om hävande av detta avtal samt motiven för landskapsregeringens ställningstagande kring en fortsatt rättsprocess. Det är därför också högst oklart för lagtinget varifrån pengarna till dessa skadestånd ska komma att tas.

Lagtinget måste involveras i frågorna eftersom lagtinget trots allt ska bevilja dessa medel. Tingsrättens dom innebär en känd fordran kopplad till budgetåret 2022 och bör därför tas med som en skrivning under momentet 75010.

 

FÖRSLAG

 

Moment: 75010 Upphandling av sjötrafik

Ändring av anslag:-

Momentmotivering: Följande mening läggs till: ”Landskapsregeringen konstaterar att Ålands tingsrätt under 2022 dömt Ålands landskapsregering till ett skadestånd på 10,5 miljoner euro, vilket bör noteras  i samband med städarbudgeten som en fordran knutet till budgetåret. Domen är överklagad, men renderar dagligen en ränta vilken också måste räknas in i denna fordran.

 

 

Mariehamn den 16 januari 2023

 

 

Camilla Gunell

 

 

Jessy Eckerman

 

 

Nina Fellman