Budgetmotion 94/2022-2023

Understöd av politisk verksamhet måste omfördelas

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr  94/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Rainer Juslin

2023-01-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Understöd av politisk verksamhet måste omfördelas

 

Riksdagsledamoten utför ett viktigt arbete ålänningarna till fromma. Utöver ledamoten, som är en viktig demokratisk institution för Åland i det nationella parlamentet, finns numera en åländsk representation i Helsingfors. Det är bra för bägge parter om en del av arbetet kan harmoniseras så att inga överlappningar uppstår. Därför är det anmärkningsvärt att inte landskapsregeringen föreslagit att det belopp som underbudgeterats för riksdagsledamoten kvittas mot motsvarande sänkning av anslaget för den åländska representationen i Helsingfors och att man inte i god tid under hösten uppnått en sammantagen budgetdisciplin med avsikten att slippa äska om tilläggsmedel för politisk verksamhet samtidigt som förtroendet för politiker i allmänhet just nu är det lägsta i mannaminne. Därför föreslås att anslaget stryks med hänvisning till det som sagts ovan.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 23200 Understödjande av politisk verksamhet

Ändring av anslag: Anslaget stryks

Momentmotivering: Föreslås att texten får följande lydelse under mellanrubriken Utgifter på sidan 6:”I samband med beredningen av föreliggande förslag till tilläggsbudget har uppdagats en felbudgetering av stödet för riksdagsledamotens verksamhet. Anslaget om 14.000 euro tas tas från den åländska representationens motsvarande moment varför inget tilläggsanslag är nödvändigt.  Hela momentet kan således utgå från tilläggsbudgeten.”

 

 

Mariehamn den 16 januari 2023

 

 

 

Rainer Juslin