Budgetmotion 99/2022-2023

Väghållet i skärgården måste bli bättre

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Budgetmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

BUDGETMOTION nr 99/2022-2023

Lagtingsledamot

Datum

 

Rainer Juslin

2023-01-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

Väghållet i skärgården måste bli bättre

 

Landskapsregeringen äskar om tilläggsanslag för väghållningen vars driftskostnader blivit högre än budgeterat. I skärgården ser man inte av det eller att vägunderhållet skulle ha någon prioritet. Många vägavsnitt är i så dåligt skick att det snart finns risk att någon kör slut på sin bil i de slukhål som finns i vägbanan. En empirisk undersökning visar att vägar som trafikeras av tung trafik slits mest. Det är ingen överraskande iakttagelse. Den tvärgående linjen binder ihop den norra och den södra skärgården. Det är inte enbart näringslivet och den tunga trafiken som nyttjar tvärgående linjen utan den används även flitigt av fast bosättning, pendlare till och från sina arbetsplatser, fritidsboende och turister. Därför måste även vägarna på land vara farbara.

Det absolut sämsta vägavsnittet i behov av ny ytbeläggning efter ombyggnad finns på Snäckö. Rekommenderar ett studiebesök dit. Skärgårdens vägar är lika viktiga för dem som färdas på dem som vägarna är i mer trafikerade regioner. För den skull får inte underhållet förbises.

 

 

FÖRSLAG

    

Moment: 76010 Utgifter för drift och underhåll av vägar

Ändring av anslag: Oförändrat

Momentmotivering: Föreslås att texten får följande lydelse under mellanrubriken Utgifter på sidan 11:”Tilläggsanslaget föreslås täcka kostnader för drift och underhåll av vägar som på grund av stigande kostnader för drivmedel och material blivit högre än beräknat. Landskapsregeringen avser framöver prioritera akuta underhållsbehov och ombyggnad av de mest frekventerade vägarna i skärgården. Särskild uppmärksamhet riktas mot vägavsnitt som utgör delar i ett trafiksystem som kombinerar sjö- och landsvägstrafik.”

 

 

Mariehamn den 16 januari 2023

 

 

 

Rainer Juslin