Finans- och näringsutskottets betänkande 17/2021-2022

Lagtingsår: 2021-2022

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 17/2021-2022

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2022-09-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och utskottets betänkande

Höjning av resekostnadsavdraget 2022

·       Landskapsregeringens lagförslag LF 20/2021-2022

·       Åtgärdsmotion nr 4/2021-2022

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Motionen. 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att avdraget för kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med egen bil höjs från 0,25 till 0,30 euro per kilometer. Genom förslaget blir en temporär bestämmelse i inkomstskattelagen om grunderna för resekostnadsavdraget tillämplig vid kommunalbeskattningen på Åland. Bestämmelsen gäller retroaktivt för skatteåret 2022.

     Den föreslagna höjningen är avsedd att kunna tillämpas redan vid förskottsinnehållningen under 2022. Av den anledningen är det ytterst viktigt att den föreslagna lagändringen kan träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas samt att åtgärdsmotionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

I lagförslaget höjs möjligheten till avdrag för resekostnader med egen bil från nuvarande 25 cent/km till 30 cent/km. Rent lagtekniskt sker en smärre förändring sålunda att i nu gällande 10 § i kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland regleras resekostnadsavdragens storlek av ett beslut som Skatteförvaltningen publicerar med stöd av 93 § inkomstskattelagen (FFS 1535/1992). I detta fall är avdragsbeloppen direkt inskrivna i inkomstskattelagens 93 § 2 mom. Ändringen i 93 § inkomstskattelagens 1 och 2 mom. är avsedd att gälla endast under 2022. Därefter återgår man till det tidigare systemet.

     Utskottet bedömer att den nu genomförda förändringen i 10 § kommunalskattelagen är skriven så att texten inte behöver ändras efter att giltighetstiden för den tillfälliga ändringen i 93 § inkomstskattelagen upphört.

     I kommunalskattelagen bibehålls det högsta möjliga avdraget om 6 000 euro med en självriskandel om 600 euro. Landskapsregeringen gör bedömningen att den gällande nivån om 6 000 euro kommer att räcka till för de relativt korta sträckor som finns på Åland. Rent matematiskt innebär taket om 6 000 euro att man kan köra 20 000 kilometer med den nya avdragstaxan, vilket innebär 91 kilometer per arbetsdag räknat på 220 arbetsdagar per år.

     I rikets inkomstskattelag är det högsta beloppet efter ändringen 8 400 euro (tidigare 7 000 euro).

 

Motionen

 

I åtgärdsmotion 4/2021-2022 föreslår ltl John Holmberg att landskapsregeringen i skyndsam ordning höjer reseavdragsmöjligheten från 25 cent/km till 30 cent/km och att det maximala avdragsbeloppet höjs till 8 400 euro. Ändringarna motsvarar de som genomförts i Finland.

     Utskottet konstaterar att föreliggande lagförslag, förutom nivån på det högsta avdragbara beloppet, tillgodoser innehållet i motionen varför utskottet föreslår att motionen avslås.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 31 augusti 2022 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande i ärendet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Jörgen Pettersson, viceordföranden John Holmberg, ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén, Jörgen Strand och Stephan Toivonen.

 

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse samt

                     

att lagtinget förkastar åtgärdsmotion nr 4/2021-2022

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 15 september 2022

 

 

Ordförande

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson