Lag- och kulturutskottets betänkande 12/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 12/2019-2020

 

Datum

 

Lag- och kulturutskottet

2020-06-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lag- och kulturutskottets betänkande

Republikens presidentens framställningar till Ålands lagting om godkännande av utkast till statsrådets förordning om multilaterala avtal till ADR och RID

·       Republikens presidents framställningar RP 8-14/2019-2020

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Landskapsregeringens yttrande. 2

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 3

 

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till förordningarna träder i kraft på Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet enligt nedan:

-        statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 1/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bi-hang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)

-        statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 2/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bi-hang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)

-        statsrådets förordning om det multilaterala avtalet RID 4/2020 enligt avsnitt 1.5 i bilagan till reglementet om internationell järnvägstransport av farligt gods (RID) som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF)

-        statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M324 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

-        statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M325 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

-        statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M326 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

-        statsrådets förordning om det multilaterala avtalet M327 enligt avsnitt 1.5 punkt 1.5.1 i bilaga A till den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR)

 

 

Landskapsregeringens yttrande

 

Landskapsregeringen konstaterar i sitt yttrande att tilläggsavtalen till ADR har ansetts vara nödvändiga för att säkerställa att transporter av farligt gods på väg inom avtalsområdet kan genomföras på ett avtalsenligt sätt under covid-19-pandemin. De utsträcker endast vissa giltighetsperioder med några månader fram till augusti/september. Landskapsregeringen ser inget hinder mot att lagtinget ger sitt bifall till att de förordningar som sätter tilläggsavtalen i kraft i Finland träder i kraft också på Åland till de delar de faller inom landskapets behörighet.

     Vad gäller tilläggsavtalen till RID konstaterar landskapsregeringen att lagtingets bifall inte har inhämtats till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF), under vilken RID hör. Att bifall inte inhämtats till grundöverenskommelsen har av lagtinget tidigare ansetts vara ett hinder mot att lämna bifall till tilläggsavtal. Lagtinget har i flera sådana fall på eget initiativ lämnat bifall till den grundläggande överenskommelsen innan eller i samband med att bifall till tilläggsavtalet lämnats. Med hänsyn till att tilläggsavtalen ska upphöra att gälla senast den 1 december 2020 och det med hög sannolikhet inte kommer att bedrivas någon järnvägstrafik på Åland innan dess, ser landskapsregeringen ingen direkt praktisk nytta med att aktuella tilläggsavtal ska gälla på Åland. Med den snabba beredning av ärendet som covid-19-pandemin kräver, har landskapsregeringen inte haft möjlighet att bedöma alla konsekvenser av att lagtinget på eget initiativ skulle lämna bifall till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF). Landskapsregeringen anser att det under de förhållanden som råder nu finns utrymme för att inte lämna bifall till att de förordningar som sätter tilläggsavtalen till RID i kraft i Finland träder i kraft också på Åland. Enligt landskapsregeringens syn hindrar det inte att bifall kan lämnas till COTIF eller andra tilläggsavtal rörande järnvägstrafik i framtiden.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet delar landskapsregeringens bedömning att lagtinget bör ge sitt bifall till att de förordningar som sätter tilläggsavtalen till ADR i kraft i Finland träder i kraft också på Åland till de delar de faller inom landskapets behörighet.

     Eftersom lagtingets bifall inte har inhämtats till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF), under vilken RID hör, delar utskottet även bedömningen att bifall till att de förordningar som sätter tilläggsavtalen till RID i kraft i Finland träder i kraft också på Åland, inte under rådande förhållanden behöver lämnas.

     Eftersom även järnvägstrafik hör till lagtingets behörighetsområde anser utskottet att lagtinget i framtiden dock bör överväga att av principiella skäl även lämna sitt samtycke till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF). Om inte samtycket inbegärs i en presidentframställning kan det ges på lagtingets eget initiativ t.ex. i samband med behandlingen av framtida ärenden som rör lagtingets bifall till förordningar som sätter tilläggsavtal till RID i kraft i Finland träder i kraft också på Åland.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 1 juni 2020 inbegärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendena.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Rainer Juslin, viceordföranden Roger Höglund samt ledamöterna Annette Bergbo, Jessy Eckerman, Robert Mansén, Marcus Måtar och Mika Nordberg.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger de i RP 11–14/2019-2020 begärda bifallen samt

 

att lagtinget inte ger de i RP 8-10/2019-2020 begärda bifallen.

 

 

__________________

 

 

Mariehamn den 2 juni 2020

 

 

Ordförande

 

 

Rainer Juslin

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson